Kerkbode februari 2018

Hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan

Nr. 1, februari 2018, Jaargang 61

hppt://www.blauwkapel-groenekan.nl

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

Meditatie

 

En Jezus Zich omkerende en ziende hen volgen, zei tot hen: Wat zoekt gij? (Joh.1:38,39a)

Wat zoek je?

Nee, Johannes de Doper windt er geen doekjes om. Hij zegt het allemaal eerlijk: Ik ben de Christus niet. Ik ben de stem van de roepende in de woestijn. De voorloper. De heraut van de Koning. Je moet niet bij mij zijn, maar bij Hem: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt.
En hij is niet van zins zijn verkondiging de volgende dag te herroepen. Integendeel.
De andere dag (…)ziende op Jezus daar wandelen, zegt hij opnieuw: Zie het Lam Gods.

Johannes getuigt ten overstaan van de geestelijke leidslieden, het gewone volk en zijn discipelen. Zonder schroom. Vol overtuiging. Met jaloers makende vrijmoedigheid!

Zijn prediking is niet zonder vrucht. De twee discipelen die hem horen,volgen nu Jezus.
Weet Jezus dat? Ja. Hij keert Zich om en vraagt: Wat zoekt gij?
Het lijkt een overbodige vraag. Het is een ontdekkende vraag. Een vraag naar hun beweegredenen om Jezus te volgen. Een vraag ook naar het doel. Wat hebben zij er mee voor?

Vandaag vraagt Jezus ook ons naar onze motivatie.
Volg ik Jezus? En waarom dan? Welke Jezus volg ik? De wijze Leraar? Het Lam Gods? De beloofde Koning? Wie is Hij voor mij?
Wel een erg belangrijke vraag…

Vandaag vraagt Jezus naar ons doel.
Wat wil ik met navolging van Jezus bereiken?

Wat beweegt Jezus Zelf eigenlijk? Wat ziet Hij als doel?
Jezus wordt bewogen door de liefde van God, de Vader. Jezus wordt gedreven door het recht en de Geest van God.
Het gaat Jezus om Gods eer. De verheerlijking van de Vader. De zaliging van zondaren.
Hij is er op gericht het werk van de Vader te volbrengen. Volkomen gewillig. Totaal beschikbaar. Onvoorwaardelijk.

Hebben wij Deze Jezus voor ogen? Dan betekent navolging: op weg gaan naar Golgotha. En… Pasen. Door lijden tot heerlijkheid.
Hebben die twee discipelen dat allemaal begrepen? Dat wil ik niet beweren… Zij hebben ongetwijfeld, bij Jezus in huis genodigd, onderwijs ontvangen. Maar veel bleef vooralsnog verborgen.
Steeds weer blijkt dat de discipelen de weg en het werk van Jezus niet verstaan…
En ook wij hebben voortdurend onderwijs nodig over de invulling van de navolging van Jezus. HEERE, leer mij en leid mij!, is een blijvend gebed.

Wat zoekt gij? Word eerlijk voor God. Is het waar: U zoekt mijn hart; mijn oog blijft op U staren! Of is onze navolging niet meer dan het naleven van een pakket kerkelijke rituelen? Het handhaven van wat gewaardeerde tradities? Meer niet. Wat arm!

Wat zoekt gij? -Zoek de HEERE en leef. En weet: Hij zoekt het verlorene! Laat u vinden. In Zijn rijkdom. (GAvG)

Uit de gemeente

  • Onze zieken

We leven mee met Jan en Gerrie Heldoorn. Zoals we weten zijn er grote zorgen omtrent de gezondheid van Jan. Het betreft in het bijzonder het slecht functioneren van de lever. Mogelijk wacht er een ingrijpende operatie. Van harte Gods nabijheid toegewenst.

We noemen hier ook dhr. H. Lam uit Zeist. Dhr. en mevr .Lam kerken op de zondagmiddagen sinds enige tijd bij ons. Zij willen dat graag blijven doen en ontvangen inmiddels ook pastorale zorg onzerzijds. Dhr. Lam is ernstig ziek. Gedenkt u hem en zijn vrouw in uw voorbede.

Ook onze andere zieken, tobbenden en rouw dragenden van harte Gods steun toegewenst.

  • Jarig

16 februari: Dhr. W. Veen, (74 jaar)
16 februari: Ds. M. Baan, (72 jaar)
25 februari: Mevr. J. Lam-Wendt, (88 jaar)

  • Geboren

Op 16 december jl. werden Korstiaan en Ingeborg Hoogendijk verblijd met de geboorte van Quinn William. “Geboren uit liefde, kostbaarder dan goud, een nieuw leven aan ons toevertrouwd.”
Zo staat op het kaartje.
Onzerzijds een hartelijke felicitatie en de wens dat dit kind mag opgroeien tot eer van Zijn Schepper.

Van de Kerkenraad

  • Kerkgebouw

U weet het: 3 januari jl. is ons kerkgebouw overgegaan in andere handen. Vanaf genoemde datum is de hersteld hervormde gemeente te Groenekan eigenaar. Dat gaat gepaard met allerlei gevoelens… Blijdschap bij de herstelden, pijn en ook dankbaarheid bij ons.
Pijn omdat het ons zo eigen gebouw niet meer ons eigen is. Dankbaarheid omdat het gebouw gebruikt blijft worden met het doel waarvoor het was en is bestemd: Evangelieverkondiging. Dankbaarheid ook, omdat in goed overleg schriftelijk is vastgelegd dat wij kunnen blijven kerken en ook onze verenigingsactiviteiten kunnen voortzetten.
Op zondagmiddag mogen we het gebouw gebruiken, op andere bijzondere dagen eveneens, in overleg. Eén dagdeel in de week kunnen we het gebouw benutten voor verenigingswerk.
In principe de woensdagavond. -Ik denk aan de Bijbelkring en ook aan de kerkenraadsvergaderingen.
We wensen de hersteld hervormde gemeente zeer gezegende tijden toe in dit kerkgebouw en hopen op een goede onderlinge verhouding. Rondom de verkoop van het gebouw was er een zeer goede verstandhouding. Laat die mogen blijven!
Laten wij doen wat in ons vermogen ligt om, ondanks verschillende opvattingen over kerken en kerkverbanden,de eenheid te zoeken en te bevorderen. (GAvG)

  • Kerkdiensten

De kerkdiensten zijn weer ingevuld tot en met DV eind april. Tot die tijd ontvangen wij ambtelijke ondersteuning tijdens de dienst van De Ark, Bilthoven en Lage Vuursche.
Namens de Ark zien we wisselende gezichten, namens de Vuursche ouderling H. Kuus.
We zijn deze beide gemeenten zeer erkentelijk voor hun hulp. Ook onze ouderling J.J.Burghout, die regelmatig dienst doet, willen wij hartelijk bedanken..
Graag wekken wij u op de diensten trouw te bezoeken. Als u wilt dat de diensten blijven, weest u dan indien mogelijk present! (GAvG)

  • Gemeenteavond

Om te noteren: DV woensdag 11 april gemeenteavond. Hoofdthema: de huisgemeente. Wat houdt zij in? Hoe gaat zij functioneren? Wat komt er allemaal bij kijken? Is het goed om deze weg in te slaan? Kan het? Mag het? Willen we het?…

Van de kerkvoogdij

  • KERKBALANS 2018

Wij willen u attent maken op de actie Kerkbalans 2018, die in alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland wordt gehouden in de periode van 20 januari t/m 3 februari 2018 met als thema: Geef voor je kerk.
Ook in 2018 zullen wij in de Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan deze jaarlijkse landelijke actie houden, ook wel genoemd “actie Vrijwillige Bijdrage”.
Het gaat hier om de kosten van het pastoraat, de kosten van de kerkelijke gebouwen alsmede de overige kosten die aan het gemeentelijk leven in de Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan zijn verbonden.

Bij dit nummer van “Kerknieuws” ontvangt u, indien van toepassing, van het college van kerkrentmeesters een envelop inhoudende een acceptgirokaart en een algemene landelijke folder. Uw kerkrentmeesters gaan ervan uit dat u zich verantwoordelijk voelt voor uw financiële “verplichtingen” ten aanzien van de Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan.
Uw bijdrage maakt het mede mogelijk dat de kerk haar unieke en onmisbare functie nog kan blijven vervullen. Van ons worden geen “tienden” gevraagd zoals dat ten tijde van het oude testament een wet was. Maar wij mogen wel naar vermogen van de ons gegeven overvloed afstaan voor de dienst van de Heere. Geven voor de kerk geeft voldoening, toch?
U investeert immers in iets dat van blijvende waarde is, een waarde die niet in geld is uit te drukken maar die niet zonder geld kan bestaan.

De vraag is hoe we de hoogte van onze bijdrage zullen bepalen.
Als richtlijn vragen wij uw bijdrage van vorig jaar met ongeveer 5% te verhogen. Overigens: elk bedrag is uiteraard zeer welkom, maar overweeg of u in ieder geval € 50,- wilt of kunt betalen.

Het college van kerkrentmeesters rekent op uw bijdrage. Laten we ons daarbij leiden door het onderwijs dat Jezus gaf bij de schatkist in de tempel.
Een arme weduwe gaf in de ogen van mensen erg weinig.
Jezus zei dat zij ontzettend veel gaf, zie Markus 12:41-44.

Aangezien uw gemeente een ANBI-status heeft, komt uw bijdrage aan kerk-balans onder voorwaarden in aanmerking voor aftrek van uw belastbaar inkomen.

Namens het college van kerkrentmeesters
J.J. Burghout, voorzitter/penningmeester
B. van der Wilt, secretaris

Collecten

Collecten in december 2017 en met Nieuwjaarsdag 2018:

Diaconie
Algemeen € 167,53
Daklozen € 86,45
Totaal € 253,98

Kerkvoogdij
Algemeen € 423,30
Predikantsplaats € 19,40
Totaal € 442,70

Weeksluiting Dijckstate

In de maandelijkse weeksluiting gaat op DV vrijdag 16 februari ds. V.d. Zwan uit Westbroek voor. De aanvang is om half acht, na afloop is er koffie en gelegenheid om elkaar te spreken.

De kinderclubmiddag in december… meneer Van Ginkel kwam eens bij ons kijken en hij maakte deze foto.

image002