Kerkbode februari 2017

Hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan

Nr. 1, februari 2017, Jaargang 60

*http://www.blauwkapel-groenekan.nl

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

Meditatie

God, voortijds veelmaals en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. (Hebr.1:1)

God spreekt!

Stomme goden spreken niet. De psalmdichter is er van overtuigd: “Zij hebben een mond, maar spreken niet.” Het kan ook niet. Heb van hen dan ook geen enkele verwachting. Zij zijn slechts een levenloos werkstuk van mensenhanden. Van hout of van goud.

Van leem of van steen. Hoe anders is onze God. De levende God. De God van het Woord. De sprekende God.

Vroeger, zo zegt de apostel, sprak God door de mond van de profeten. Maar nu, in onze laatste dagen, spreekt Hij door Zijn Zoon, Christus Jezus.
Jezus is de Grote Profeet uit het midden der broederen. Met Zijn komst is de belofte uit Deut.18 in vervulling gegaan. God Zelf heeft deze Profeet verwekt. God Zelf legt Hem de woorden in de mond. Hij spreekt de woorden van God!

Jezus weet dat Hij de Vervuller is van deze belofte van honderden jaren geleden. De belofte aan de vaderen. Jezus weet dat Hij geroepen is om de woorden van God te spreken. En Hij wil het. Alleen het woord van de Vader wil Hij spreken; -wil Hij zijn. Het is Zijn spijze om de wil van de Vader te doen.
Steeds opnieuw wijst Hij in de ontmoeting met de Joden op Zijn innige band met de Vader.
“Ik en de Vader zijn Eén!” We kunnen nooit over Jezus spreken los van de Vader. Anders gezegd: “Jezus is niet los verkrijgbaar!” De Zaligmaker is en blijft de Gegevene van de Vader. Hij wordt ontvangen uit de handen van God. In het geloof. Door de Geest.

Zelf zegt Hij het zo: “Want Ik heb uit Mijzelven niet gesproken, maar de Vader Die Mij gezonden heeft, Die heeft Mij een gebod gegeven, wat ik zeggen zal en wat Ik spreken zal.”
En dan herhaalt Hij: “Hetgeen Ik dan spreek, dat spreek Ik alzo, gelijk Mij de Vader gezegd heeft.”

Dat betekent voor de hoorder -dus voor u en mij- dat hij zeer verantwoordelijk staat. ’t Gaat om horen en geloven! ’t Gaat om de eer van God. Echt horen betekent: leven. Niet horen betekent: blijven in de dood!

Wie de Zoon gehoorzaam is die heeft het leven. Wie de Zoon ongehoorzaam is, die heeft het leven niet, maar de toorn van God blijft op hem.

God spreekt. Als Vader spreekt is het goed dat de kinderen zwijgen. “Spreek HEERE, Uw dienstknecht hoort!” Stil worden voor God… God uit laten spreken… Wat is het moeilijk.
Hoe vaak zijn er van onze kant tegenwoorden…
God spreekt! Hoor Zijn stem. Val God niet langer in de rede. Laat je leiden! Louter door Zijn stem. -Biddend om de Geest.

God spreekt! (GAvG)

Uit de gemeente

  • Overleden

*Op 29 dec. 2016 overleed in de Wijngaard te Bosch en Duin mevr. Johanna Jannigje Barneveld-Berkhof (Annie), echtgenote van Gijs Barneveld en moeder van Wim, Ariët en Jan. De 5e december was zij juist 87 jaar geworden. Toch…, haar overlijden verraste niet echt. Langzaam had het verval van krachten zich voortgezet. Annie, een zachtmoedige, vriendelijke vrouw. De laatste jaren van haar leven werd het voor haar steeds moeilijker om betrokken te blijven bij de wereld om haar heen…
Met veel liefde werd zij omringd door haar man, Gijs, en kinderen en kleinkinderen.
Toen het thuis niet meer ging werd zij liefdevol opgenomen in d’Amandelboom en daarna in De Wijngaard. Daar werd zij zeer trouw dagelijks bezocht door Gijs.
Op donderdag 5 jan. jl. hebben we Annie begraven, na een rouwdienst in ons kerkgebouw.
“Heere, Gij weet het alles!”, was de tekst ter overdenking.
We wensen Gijs, de kinderen en hun gezinnen van harte Gods vertroostingen toe. Ook zus Aaltje en zwager Jan (Kazius). Wat is er veel veranderd met het wegvallen van Annie. Maar God is Dezelfde. In Hem is kracht!

*We leven van harte mee met de fam. Vroegindeweij. Op de Eerste Kerstdag 2016 overleed onze ds.Jan Vroegindeweij. Vele keren mocht hij onder ons het evangelie van vrije genade verkondigen. Ernstig en gunnend. Zelfs zijn laatste preek (Kerst 2015) heeft hij bij ons gehouden. ”En de herders keerden wederom.”
Ook bediende hij bij ons voor de laatste maal het Heilig Avondmaal. Verwonderd en dankbaar was hij, als hij daarover sprak.
Ds. Vroegindeweij heeft een goede ruil mogen doen. Hij die menigmaal tobde over zijn geestelijke staat, mag nu voor altijd “van zorg ontslagen” de Heere groot maken, zonder zonden. Het zij hem van harte gegund.
De Heere vertrooste zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen met Zijn nabijheid!

  • Onze zieken

*We leven mee met de fam.v.d.Wind en alle anderen in onze gemeente, die te maken hebben met ziekte en zorg. Er wordt ook in het verborgene geleden en getobd. Niet alles wordt bekend en geweten. Dat hoeft ook niet, als u de weg maar weet tot de troon van Gods genade! Ken de HEERE in alle dingen. Werp al uw bekommernis op Hem.

*Ook dhr.Jan Heldoorn heeft te maken met gezondheidszorgen (en in verband daarmee medische onderzoeken). Dat is ook de oorzaak van zijn afwezigheid in de kerk. Graag wensen we ook hem en zijn vrouw Gerrie sterkte toe in alle dingen.

*We denken aan Marieke du Mortier en haar man in Duitsland. Zij ontvingen onlangs uit Gods hand een gezond kindje: Marco. Bij alle vreugde was er echter toch ook zorg. Voor Marieke werd de tijd rondom de bevalling een tijd van veel gemengde gevoelens.
Ook hier van harte Gods bijstand toegewenst!

  • Jarigen

07 februari: Mw. W. Voskuil-Meerveld, (86 jaar)
16 februari: Dhr. W. Veen, (73 jaar)
16 februari: Ds. M. Baan, (71 jaar)

  • Rineke en Patrick

Op 31 jan. is onze oudste dochter Rineke samen met haar man Patrick Mengers vertrokken naar Stellenbosch, Zuid-Afrika. Zij zal daar (alles Deo volente!) twee jaar lang -misschien drie- kerkelijk werk gaan verrichten, verbonden aan het Beyers Naudé Centre for Public Theology. Zij gaat meehelpen toerustingsmateriaal te ontwikkelen voor de kerk in Zuid-Afrika.
Een hele onderneming…, maar uit overtuiging. We wensen haar van harte Gods zegen op haar werk en hopen ook op uw gebed voor haar en haar man! (GAvG)

Van de kerkvoogdij

  • Verantwoording van de collecten in december 2016 en Nieuwjaarsdag 2017
Diaconie
Algemeen  €  114,50
Daklozen  €    86,55
Totaal  €  200,60
 
Kerkvoogdij
Algemeen  €  383,49
Predikantsplaats  €    43,80
Totaal  €  427,29
  • Actie kerkbalans 2017

Wij willen u attent maken op de actie Kerkbalans 2017, die in alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland wordt gehouden in de periode van 21 januari t/m 5 februari 2017 met als thema: Mijn kerk verbindt.
Ook in 2017 zullen wij in de Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan deze jaarlijkse landelijke actie houden, ook wel genoemd “actie Vrijwillige Bijdrage”.
Het gaat hier om de kosten van het pastoraat, de kosten van de kerkelijke gebouwen alsmede de overige kosten die aan het gemeentelijk leven in de Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan zijn verbonden.

Bij dit nummer van “Kerknieuws” ontvangt u, indien van toepassing, van het college van kerkrentmeesters een envelop inhoudende een acceptgirokaart en een algemene landelijke folder. Uw kerkrentmeesters gaan ervan uit dat u zich verantwoordelijk voelt voor uw financiële “verplichtingen” ten aanzien van de Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan.
Uw bijdrage maakt het mede mogelijk dat de kerk haar unieke en onmisbare functie nog kan blijven vervullen. Van ons worden geen “tienden” gevraagd zoals dat ten tijde van het oude testament een wet was. Maar wij mogen wel naar vermogen van de ons gegeven overvloed afstaan voor de dienst van de Heere. Geven voor de kerk geeft voldoening, toch?
U investeert immers in iets dat van blijvende waarde is, een waarde die niet in geld is uit te drukken maar die niet zonder geld kan bestaan.

De vraag is hoe we de hoogte van onze bijdrage zullen bepalen.
Als richtlijn vragen wij uw bijdrage van vorig jaar met ongeveer 5% te verhogen. Overigens: elk bedrag is uiteraard zeer welkom, maar overweeg of u in ieder geval € 50,- wilt of kunt betalen.

Het college van kerkrentmeesters rekent op uw bijdrage. Laten we ons daarbij leiden door het onderwijs dat Jezus gaf bij de schatkist in de tempel.
Een arme weduwe gaf in de ogen van mensen erg weinig.
Jezus zei dat zij ontzettend veel gaf, zie Markus 12:41-44.

Aangezien uw gemeente een ANBI-status heeft, komt uw bijdrage aan kerk-balans onder voorwaarden in aanmerking voor aftrek van uw belastbaar inkomen.

Namens het college van kerkrentmeesters
J.J. Burghout, voorzitter/penningmeester
B. van der Wilt, secretaris

  • Giften Kerstattentie

De Kerstattentie werd erg gewaardeerd. Sommigen uitten die waardering met een gift voor de diaconie. Adri Kamps ontving euro 20,=; diaken Stam euro 15,=; en euro 50,= werd aan mij meegegeven.
Daarnaast ontving ik euro 50,= voor de kerkvoogdij.
(GAvG)

Weeksluiting Dijckstate

De maandelijkse weeksluiting in Dijckstate in februari 2017 wordt voorgegaan door Ds. M. v.d. Zwan, op vrijdag, de 17e..
Het begint om half acht en na afloop is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken.
Iedereen is van harte welkom.

Hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan, deel 8

Het kerkhof van Groenekan, deel 1

De heer W.van Schaik heeft een aantal jaren geleden een interessant boekwerkje geschreven over de geschiedenis van de begraafplaats in Groenekan:’ Een matig kerkhofsregt’.
Hierbij een klein aanvulling.

In 1811 vond de heer Mussenbroek het zijn evangelische plicht een kerkhof te vinden. Een perceel, 150 roeden groot, aan de Groenekansesteeg lijkt geschikt. Dit stuk grond is het meest westelijke deel, spoorwegzijde, van het huidige kerkhof. Vanaf het begin is het een kerkhof voor alle gezindten. In 1824 en 1825 lezen we de belangrijkste redenen voor de aanleg van deze begraafplaats. In de Blauwkapelse kerk kan niet diep genoeg begraven worden. Daarnaast stelde Napoleon in 1804 en 1810 een verbod in tot het begraven in kerken. Dit verbod werd in 1813 overigens door koning Willem I weer opgeheven. Veel kerken hielden zich niet aan het verbod omdat ze uit de grafrechten voor het begraven in de kerk een deel van hun inkomsten ontvingen. In 1829 kwam er een definitief verbod in de kerken te begraven.

Hoe zag het kerkhof er de eerste 100 jaar uit ?
In 1811 ligt er nog geen spoorlijn Utrecht-Amersfoort en ook de achter het kerkhof gelegen Hoogekampseplas is er nog niet. We lezen dat er sprake is van een brug tussen de Groenekansesteeg en het kerkhof. Waar nu de fietsstrook en de parkeerplaats ligt, zal een sloot hebben gelopen. Verder wordt er in 1827 gesproken over een baarhuis op het kerkhof. De graven zijn voorzien van nummerpalen, grafstenen en gedenkzuilen. In 1826 koopt de familie Calkoen het zuidelijke deel van de begraafplaats voor de aanleg van een graftombe in 1827. Rondom dit perceel worden bomen aangeplant.
In 1826 wordt van Herman Vringer, landbouwer in de Blauwkapel, het kerkhof definitief aangekocht, het kerkhof is dan 150 roeden, 27 ellen, 25 palmen en 50 duimen groot.
In 1829 lezen burgemeester en wethouders van Maartensdijk in een schrijven dat de begraafplaats er uit ziet als een lommerrijk buiten. Dit blijkt ook wel uit het feit dat er regelmatig bomen worden gekapt en verkocht. Omdat er niet veel ruimte op het kerkhof is, en er sprake is van enkele éénpersoons diepe graven wordt er regelmatig aan het gemeentebestuur van Maartensdijk toestemming gevraagd een deel van het kerkhof te mogen ruimen. In 1900 wordt een derde deel van het kerkhof geruimd en in 1924 het westelijk deel tot het gedeelte van de familie Calkoen. De resten van de geruimde overledenen worden netjes verzameld in een groot verzamelgraf.

Uitbreidingen van de begraafplaats
In 1926 wordt van de heer Willem Bos 16 are en 20 ca ( 1620 m2 ) aangekocht om de begraafplaats aan de oostzijde over de hele breedte uit te breiden. In 1959 koopt men van de familie Bos opnieuw een stuk grond aan waarop de hoge uitbreiding aan de zuidzijde van het kerkhof wordt gerealiseerd. Het kerkhof ligt dan al weer vol en er zijn plannen om het kerkhof aan de zuidzijde nogmaals uit te breiden.

Wordt vervolgd, Douwe Tijsma, koster a.i.