Kerkbode februari 2016

Hervormde gemeente Blauwkapel – Groenekan

Nr. 1, februari 2016 Jaargang 59

Home

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

 

Meditatie

 

Geliefde, volgt het kwade niet na, maar het goede. Die goed doet is uit God; maar die kwaad doet, heeft God niet gezien. 3 Joh.:11.

Navolgers van het goede

Nee, dat was niet goed wat Deotrifes deed. Laat het gelijk maar duidelijk zijn.
Johannes besteedt er aandacht aan in zijn derde brief. Een brief aan een zekere Gajus.
De lieve vriend, die uit genade in de waarheid wandelt. Die de openbaring van de Vader in Christus Jezus mag kennen door de Heilige Geest en bij wie dat kennen handen en voeten krijgt in de praktijk der godzaligheid.

Toen rondtrekkende zendingsbroeders onderdak zochten, stelde hij de ruimte in zijn huis onmiddellijk ter beschikking. Hij voorzag deze (onbekende) broeders van spijs en drank. Hij hielp hen verder op weg. En, naar wij geloven, -hij bad voor hen.
Een voorbeeld van dienstbetoon en goed doen voor een ieder van ons.

Het werd opgemerkt. Gajus, als een stad op een berg. Een lichtend licht. Een zoutend zout.
Het werd gehoord. Het werd gezien. Johannes is zeer verblijd. “Ik heb geen grotere vreugde dan te horen dat mijn kinderen in de waarheid wandelen!” –Daar gaat het over! Daar gaat het om!
In zijn eerste brief stelt hij: “Mijn kinderen, laat ons niet liefhebben met het woord, noch met de tong, maar met de daad en waarheid.”
Nu, Gajus doet het!

Maar dan Diotrefes… Hij heeft diezelfde gezindheid bepaald niet. Hij heeft geen achting voor de apostel Johannes. Hij spreekt lelijke dingen over de broeders. Johannes heeft het over snateren met boze woorden. De Naardense Bijbel vertaalt: “Met boosaardige verhalen bekladt hij ons.” Johannes stelt vast dat deze kladderaar zeer te vermanen is. Hij zoekt zichzelf. Niet God. Niet de gemeente. Hij gaat zelfs zo ver dat hij bereid is gemeenteleden die open staan voor de broeders van elders, buiten de gemeente te sluiten!
Je moet maar lef hebben. Je moet maar in jezelf verstrikt zijn. –Ben ik het, Heere?
Diotrefes als negatief voorbeeld. Voorbeeld van zelfzucht en heerszucht.

Hoe open staan wij voor de broeders van elders? Hoe staat het met onze praktijk der godzaligheid? Als het er op aan komt…

Praktijk der godzaligheid heeft alles te maken met wandelen in de Waarheid. De Waarheid als Persoon: Christus Jezus, Die van Zichzelf getuigt dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is.
Voor Johannes is het heel zeker dat Die Persoon onder ons heeft geherbergd. En wil herbergen. Nu.
Zijn wij bereid Hem te ontvangen? Of is er bij ons uiteindelijk juist ook voor Hem geen plaats. Ondanks al onze godsdienstigheid…

Wie de broeders ontvangt, die ontvangt de Broeder!Gajus doet het. Demetrius, die getuigenis krijgt van allen en van de waarheid zelf, doet het ook.
Blijf niet achter! Heb elkaar lief met broederlijke liefde! Ontvang elkaar. Doe het goede.
(GAvG)

Uit de gemeente

  • Onze zieken

Onze organiste, Gerrie Heldoorn, maakte kort voor de Kerst een lelijke misstap en brak haar voet. Inmiddels is de voet weer aan de beterende hand. Gelukkig.
Gerrie kon weken lang het orgel niet bespelen. Uit de omgeving waren er die muzikale bijstand boden: dhr. Wim de Waal, mevr. Greet Schuurman, dhr. Peter de Haan, Petry van Erkelens en onze organist Louis. Dank daarvoor!
Wim de Waal, zou ook spelen op de Oudejaarsavond, maar werd die dag plotseling in het ziekenhuis opgenomen met hartproblemen. Na een ingreep en jaarwisseling in het ziekenhuis mocht hij weer naar huis. Ook Wim van harte goed herstel toegewenst.
Onze tijden zijn in Gods hand!

Ds. J. Vroegindeweij, die altijd zo met ons Groenekan meeleeft, werd opgenomen in het ziekenhuis in verband met uitval van de nierfuncties. Even was het erg spannend… De HEERE heeft hem in het leven willen behouden.
De hoop blijft dat de nieren weer zullen beginnen met hun werk…. Maar vooralsnog betekent
het falen van de nieren drie maal per week spoelen.

Mevr. Riek v.d.Wind – v.Vulpen, moest opnieuw voor onderzoek naar het ziekenhuis.

Zoals ze zelf zei: “Er zit weer iets….” We wensen haar van harte Gods nabijheid toe in de spanning die dit meebrengt.

Allen die te maken hebben met ziekte en zorg van harte het geloofsvertrouwen toegewenst, waarin Paulus getuigt: “Ik vermag alle dingen door Christus Die mij kracht geeft!”

Meeleven

We leven mee met fam. W.H. Veen. Enkele weken geleden overleed een zus van mevr. Veen; Dikkie. Geruime tijd was zij ernstig ziek. Ook al zie je het langzaam aankomen,-het blijft ingrijpend en aangrijpend. Van harte Gods troostvolle nabijheid toegewenst!

  • Bijbelkring

DV 17 februari: Het gebed in de brieven van Johannes
En, let wel op de gewijzigde datum, 16 maart: De biddende Hogepriester
Aanvang 20.00 uur; consistoriekamer. Weet u zeer welkom!

  • De middagdienst

Inmiddels zijn we een aantal keren samengekomen op de zondagmiddag onder de bediening van het Woord.
We zijn dankbaar dat er iedere zondag nog dienst gehouden kan worden! En dankbaar dat u de weg naar de kerk ook op de middag weet te vinden! Zeker,-het is wel wennen!… Maar het is er toch nog! Terwijl er ambtelijk gezien geen draagvlak is, kan met hulp van de buurgemeenten De Ark en Lage Vuursche toch nog dienst worden gehouden. Onlangs gaf ds. Kruijmer nog aan dat De Vuursche zeer bereid is om ons ook in de toekomst te helpen, zodat de diensten kunnen worden gecontinueerd.

Mooi is dat! Ook voor de (toekomstige) steun van De Ark zijn we zeer dankbaar.
Dat betekent niet -het zij eerlijkheidshalve gezegd- dat de middagdienst ook op langere termijn gegarandeerd is. De toekomst zal het uitwijzen.
Nu is echter van het grootste belang dat u de middagdienst waardeert met uw komst en betrokkenheid. (GAvG)

  • Jarigen

7 februari: Mw. W. Voskuil-Meerveld, (85 jaar)
16 februari: Dhr. W. Veen, (72 jaar)
16 februari: Ds. M. Baan, (70 jaar)

In de het vorige kerkblad bleef helaas onvermeld, dat mevrouw M. Blauwendraat – van Ginkel de 22e december jarig was.
Nog van harte gefeliciteerd, tante Maatje!

Van de kerkenraad

  • Gemeenteavond / beknopt verslag

Op 19 januari jl. hebben we een gemeenteavond mogen houden. Na het zingen van Psalm 95:1 gaat Ds Baan voor in gebed. Hij leest Lukas 13 de verzen 10 t/m 13 en houdt een korte meditatie.
Er wordt gesproken over wat er met het kerkgebouw kan gebeuren. Verschillende mogelijkheden passeren de revue: verkoop, uitgifte in erfpacht, verhuur. Voor al die mogelijkheden geldt de voorwaarde dat onze gemeente het kerkgebouw voorlopig nog kan gebruiken voor erediensten, kinderclub, enz.
De gemeente spreekt een duidelijke voorkeur uit voor verhuur van het kerkgebouw.
De Hersteld Hervormde gemeente van Groenekan heeft belangstelling voor het kerkgebouw getoond (deze gemeente moet per 1 mei as. de school verlaten).
Er zal met de HHG contact opgenomen worden voor tijdelijke verhuur aan die gemeente. In een later stadium kan definitief beslist worden over de genoemde mogelijkheden.
De erediensten in de middag worden goed bezocht. Voor de ambtsdragers zijn en blijven we afhankelijk van andere gemeenten.
In december jl. hebben de kerkenraad van “De Ark” en onze kerkenraad kennis gemaakt en gesproken over de samenwerking en samenvoeging. Er wordt gewerkt aan een conceptplan tot samenvoeging. Te zijner tijd zal het plan aan de gemeente voorgelegd worden.
Het is de intentie de begraafplaats/het beheer ervan, in te brengen in een stichting. De kerkenraad laat zich adviseren over de wijze waarop dit vorm kan krijgen.Onze koster vertelt over (de historie van) de door hem in de kerkzaal tentoongestelde voorwerpen uit de kerk en De Ontmoeting.

De kerkenraad heeft zich voorgenomen het archief van de gemeente over te brengen/in bruikleen te geven aan het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen te Breukelen.
De heer Van Ginkel besluit de avond en eindigt met gebed.
Oud. B. van der Wilt

  • Jaarrekening 2014 Diaconie

Al weer enige tijd geleden is de jaarrekening van de Diaconie over 2014 is goedgekeurd door de kerkenraad en gecontroleerd door de kascommissie.
Een samenvatting van deze jaarrekening is hieronder weergegeven:

Inkomen
Collecten diaconie  €      1.734,00
Collecten voor organisaties  €      1.013,00
Renten  €      4.373,00
Bijzondere baten  €         165,00
Totaal  €      7.285,00
Uitgaven
Collecten voor organisaties  €     1.013,00
Giften  €     4.450,00
Landelijke kerk  €        444,00
Plaatselijk werk  €     3.852,00
Kerktelefoon  €        786,00
Overig  €     1.268,00
Totaal  €   11.814,00

De jaarrekening sluit met een tekort van €4529,-. Dit tekort is ten laste van de algemene reserve gebracht. Het tekort is het gevolg van een beleidskeuze van de kerkenraad om gezien het vermogen van de diaconie ruim met giften om te gaan.Wij danken u voor uw bijdragen.

Inmiddels is de begroting voor 2016 ook door de kerkenraad goedgekeurd. Vooralsnog is hierbij het huidige beleid voortgezet.
Voor vragen of aanvullende informatie kunt contact met mij opnemen.
Aart Stam

  • Verantwoording van de collecten 
november 2015
Diaconie
Algemeen  €     181,00
St. Vervoer Reformatorisch Onderwijs  €       63,20
Heilig Avondmaal  €       20,00
Totaal  €     264,20
Kerkvoogdij
Algemeen  €     505,43
Predikantsplaats  €       62,70
Dankdag  €     824,63
Dankdag per bank  €       50,00
Totaal  € 1.442,76
december 2015 en Nieuwjaarsdag 2016
Diaconie
Algemeen  €     148,35
Daklozen  €     113,90
Woord en Daad  €     108,90
Totaal  €     371,15
Kerkvoogdij
Algemeen  €     639,75
Predikantsplaats  €       74,60
Totaal  €     714,35
  •  Kerkbalans 2016

Wij willen u attent maken op de actie Kerkbalans 2016, die in alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland wordt gehouden in de periode 17 januari t/m 31 januari 2016. Het centrale thema “Mijn kerk in balans“ wordt dit jaar ondersteund door het thema “Mijn kerk inspireert”.
Ook in 2016 zullen wij in de Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan deze jaarlijkse landelijke actie houden, ook wel genoemd “actie Vrijwillige Bijdrage”.
Het gaat hier om de kosten van het pastoraat, de kosten van de kerkelijke gebouwen alsmede de overige kosten die aan het gemeentelijk leven in de Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan zijn verbonden.

Bij dit nummer van “Kerknieuws” ontvangt u indien van toepassing van het college van kerkrentmeesters een envelop inhoudende een acceptgirokaart en een algemene landelijke folder. Uw kerkrentmeesters gaan ervan uit dat u zich verantwoordelijk voelt voor uw financiële “verplichtingen” ten aanzien van de Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan.
Uw bijdrage maakt het mede mogelijk dat de kerk haar unieke en onmisbare functie nog kan blijven vervullen. Van ons worden geen “tienden” gevraagd zoals dat ten tijde van het oude testament een wet was. Maar wij mogen wel naar vermogen van de ons gegeven overvloed afstaan voor de dienst van de Heere. Geven voor de kerk geeft voldoening, toch?
U investeert immers in iets dat van blijvende waarde is, een waarde die niet in geld is uit te drukken maar die niet zonder geld kan bestaan.

De vraag is hoe we de hoogte van onze bijdrage zullen bepalen. U kunt daarbij bijvoorbeeld de vergelijking eens trekken met bedragen die u uitgeeft voor vakanties en genotsmiddelen. Wij vragen u om serieus na te denken over wat de kerk u waard is. En daarvoor te geven, met uw hart én met uw verstand!
Als richtlijn vragen wij uw bijdrage van vorig jaar met ongeveer 5% te verhogen. Overigens: elk bedrag is uiteraard zeer welkom maar overweeg of u in ieder geval € 50,- wilt of kunt betalen.

Ook op personen die in het verleden gegeven hebben, maar de laatste jaren dat niet meer doen, wordt een beroep gedaan om hun steentje weer bij te dragen. Ook u kunt op deze wijze mede zorg dragen voor het in stand houden van het kerkelijk leven in het dorp Groenekan.

Het college van kerkrentmeesters rekent erop dat u – indien mogelijk – in ruime mate zult bijdragen! Laten we ons daarbij wel leiden door het onderwijs dat Jezus gaf bij de schatkist in de tempel. Een arme weduwe gaf in de ogen van mensen erg weinig. Jezus zei dat zij ontzettend veel gaf, zie Markus 12:41-44.

Aangezien uw gemeente een ANBI-status heeft, komt uw bijdrage aan kerk-balans onder voorwaarden in aanmerking voor aftrek van uw belastbaar inkomen.

Namens het college van kerkrentmeesters
J .J. Burghout, voorzitter/penningmeester
B. van der Wilt, secretaris

Scan_20160212

Weeksluiting Dijckstate

De weeksluiting in Dijckstate in februari 2016 wordt voorgegaan door Ds. R.W. de Koeijer, op vrijdag de 19e.
Het begint om half acht en daarna is er weer gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken.

Vervolg van Luthers verslag over zijn gang naar de Rijksdag te Worms (het eerdere gedeelte stond in het kerkblad van november 2015)

“Zij vroegen, of zij dan geen christenen waren die de zaak met ernst zouden behandelen. Zij hielden aan, dat zij een rechtvaardig besluit zouden nemen, dat ik het aan hen moest toevertrouwen. Waarop ik ten antwoord gaf, dat ik zoveel vertrouwen niet in hen stelde, dat zij mij gelijk zouden geven. Hoe heeft men met mijn vrijgeleide niet gedaan?
Ik zei: “Op het punt van die artikelen die buiten de Schrift omgaan, wil ik mij niet verdedigen.” Spoedig gingen toen twee bisschoppen naar de keizer om te zeggen, dat ik herroepen zou. Ik ontving onmiddellijk de vraag of ik mijn zaak aan de keizer toevertrouwde.
Ik antwoordde, dat ik dat niet wilde en het ik niet zo gezegd had. Zo bood ik weerstand aan allen, zelfs dr. Staupitz was niet te spreken over mijn standvastigheid
Een doctor van de markgraaf van Baden bracht mij onder het oog, dat ik verplicht was, in al mijn doen en laten, de broederlijke liefde en de vrede te bewaren, alle ergernis te vermijden en dat wij toch allen aan de keizer gehoorzaamheid verschuldigd waren. Ik antwoordde hem, dat ik, ter wille van de liefde, graag wilde gehoorzamen, behalve als dit zou strijden met het geloof en de eer van Christus. Tenslotte sprak de Trierse kanselier dat ik onder mijn vrijgeleide mocht vertrekken. Dat deed ik argeloos*, daar ik hun list niet begreep. Zo ging het mij te Worms, waar ik slechts gesterkt ben door de Heilige Geest, Die mij staande hield.”

*Buiten Worms wilde men Luther gevangen laten nemen. Maar Luthers beschermer, Frederik de Wijze, de keurvorst van Saksen, merkte dit, liet Luther op de terugweg ‘overvallen’ en naar de Wartburg brengen. Daar werkte Luther aan zijn Duitse Bijbelvertaling.

Christus zegt: Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. (Openb. 3:20) en: Ik zal de dorstige gevenuit de bron van het water des levens,om niet. (Openb. 21:6)