Kerkbode februari 2015

Hervormde gemeente Blauwkapel – Groenekan

Home

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

Nr. 2, FEBRUARI 2015 Jaargang 58

 

De eeuwige God zij u een woning en van onder eeuwige armen. (Deut.33:27a)

Een eeuwig Thuis

Het nieuwe jaar is alweer een aantal weken oud. Veel is er gebeurd, in korte tijd. Schokkende dingen in de grote wereld om ons heen. Parijs, Nigeria, Oekraïne. Aangrijpende dingen ook in de kleine wereld van ons persoonlijke bestaan. Groenekan, Bilthoven, Maartensdijk…
Het overlijden van iemand die ons lief is, raakt allereerst en allermeest de familie, maar daarnaast ook “het gezin van de kerk”, de gemeente. Een bericht van ernstige ziekte zet ieder van ons aan tot hartelijk meeleven; in het bijzonder in het gebed.
Dood en ziekte, tobberijen en zwarigheden zijn meegegaan het nieuwe jaar in. Ook onder ons.
Had u werkelijk anders verwacht?… Psalm 90 is duidelijk genoeg.
Wat is dan onze troost? Welke woorden zullen we dan elkaar toeroepen?
Mozes reikt ze ons aan: De eeuwige God zij u een woning en van onder eeuwige armen.

Mozes spreekt woorden van afscheid. De dag van zijn dood is aanstaande. Hij kijkt naar zijn volk. Hij verlangt ernaar dat ook na zijn verscheiden het volk zal voortgaan met God, de HEERE.
Aan Zijn hand. Op weg naar het door Hem beloofde land.
Mozes moet het volk nu loslaten. Hij weet het. Loslaten in overgave. In geloof. In de woestijn. De HEERE houdt vast! Zijn Woord. Zijn trouw. En zo: Zijn volk.
Een volk van mopperaars… Een onwaardig volk. Een altoos murmurerend woestijnvolk. Waarom toch?…Met welk recht, al dat geklaag? Wat klaagt dan een levend mens? Een ieder klage vanwege zijn zonden. Kom dan, laat ons wederkeren tot de HEERE. De vasthoudende God. Die Zijn raads- en heilsplan wonderlijk volvoert.

De eeuwige God zij u een woning.
God is de Eeuwige. De HEERE. De God Die woning maakt. De God Die een Thuis bereidt.
Voor ontheemden. Voor mensen buiten het paradijs. Uit louter genade.
Hij is mij een Verberging. Een Schuilplaats. Een Rots om in te wonen. Een eeuwige Woning.
Hij Zelf is de Woning. In Christus, Die onder ons woont, laat Hij het zien!
God bereidt niet alleen een woning, maar brengt er ook in! Door Zijn Geest. “Wij zullen in Zijn woning gaan. Ons buigen waar Zijn troon zal staan.”

Van onder eeuwige armen.
Je ziet de uitgebreide armen van de Zaligmaker. De doorslagen handen, waarmee Hij hangt aan het kruis en opvaart ten hemel. In die weg wordt het Thuis bereid! Zonder bloedstorting geen ingang. Dat vraagt om geloof! Zonder geloof geen Thuis…
Eeuwige armen van ontferming, barmhartigheid en genade. Eeuwige verkiezende liefde!
Ik heb Mijn handen de ganse dag uitgebreid tot een wederstrevig volk, zegt de HEERE.
Een volk dat naar Mij niet vraagt en Mij niet zoekt.
De HEERE vraagt. De HEERE zoekt. Wat een genade! Hij doet Zijn hand open. Hij vat de zondaar bij de hand. Hij leidt hem door Zijn raad. Hij bereidt hem toe voor Zijn heerlijkheid.
Hij neemt hem op in Zijn Vaderhuis. Op Zijn tijd.

Van onder eeuwige armen. Je denkt aan Christus’ uitgebreide, zegenende armen. Een eeuwige zegen van nabijheid van God. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij de HEERE te zijn! Geen betere plek dan onder Zijn vleugels. Bij U schuil ik HEERE. Gij bergt mij in het licht van Uw Godd’lijk aangezicht.
Nog even door de woestijn en dan… Voor eeuwig Thuis! (GAvG)

Uit de gemeente

Overleden

‘k Vertrouw op Hem geheel en al; de HEER’, Wiens werk ik roemen zal. Die woorden uit Psalm 73:14 (ber.) staan boven de kennisgeving van het overlijden van Jannigje Pieternella Bouwman-Vink. (Geb. 21 dec.1921; overl. 11 jan.2015)
Zij was getrouwd met Zeger Bouwman, die reeds in 2004 overleed. Ook zoon Zeger moest zij vroeg missen. Hij ging haar voor in 1996.
Jenny Bouwman was, ondanks lichamelijke tobberijen, tot kort voor haar 93ste verjaardag in december jl. nog zeer actief en ondernemend. De laatste weken van haar leven verzwakte zij echter snel. Zij wist dat haar einde naderde. In overgave en met vertrouwen aanvaardde zij wat komen ging.
Zeer betrokken op onze Groenekanse gemeente, informeerde zij altijd naar ons wel en wee.
Meer dan eens kwam zij naar Groenekan om er bij te zijn tijdens de kerstmaaltijd, de kerkschoonmaak of ook voor het vieren van haar verjaardag in De Ontmoeting.
Met haar eigen, gezellige inbreng luisterde zij ons samenzijn op.
Zij wist dat ook zij alleen van Gods genade kon leven. Niet dat ze daarover breed of diep sprak. Met een enkel woord, een enkele zin, gaf zij aan op Wie zij vertrouwde.
De kinderen gaf zij de tekst mee van de meditatie, Deut.33:27a. Haar trouwtekst van destijds.
Van harte wensen we Dick en Bertha, Wilma en Martin en de kleinkinderen en achterkleinkinderen de troostvolle nabijheid van de Heere toe. Ook de medebewoners en het personeel van de Biltse Hof. Ze zullen haar allen missen. En wij met hen.
Op 17 januari is Jenny Bouwman begraven op de begraafplaats aan de Groenekanseweg.

Onze zieken

Mevr.van de Water kreeg in het Diakonessenhuis een zeer ernstige boodschap te horen. De dokter kan niets meer voor haar doen… Zij is naar huis gekomen, om daar de laatste fase van haar leven door te brengen met hen die haar lief zijn.
De HEERE zij haar genadevol nabij. Bij de HEERE, de Heere zijn uitkomsten tegen de dood! En nu, wat verwacht ik o HEERE? Mijn hoop die staat op U!
Wij bevelen u haar en de kinderen en kleinkinderen in de voorbede aan.

Ina van der Horst zagen we de laatste tijd wat minder … Ina probeert even wat op adem te komen na vele ingrijpende en inspannende dingen in de laatste jaren. Soms hopen dingen zich op en wordt het allemaal wat veel… Tijd voor noodzakelijke rust en bezinning!
Samen met Albert de nabijheid van de HEERE toegewenst. Rust in Hem.

Mevr.Riek v.d.Wind is verwonderd en dankbaar dat de kuren die zij ondergaat relatief gezien weinig bijwerkingen opleveren. Het mag tot op heden wonderlijk goed gaan. En wie het woord wonder noemt, verwijst daarmee naar de God van het wonder!
De Heere zij u, uw man en allen die u lief zijn ontfermend nabij.

We denken ook aan de ernstig zieke broer van Gerrie Heldoorn. Egbert. En de zorgvolle omstandigheden van de oudste broer van Adri Kamps. Henk. De zorgen omtrent oude moeder Du Mortier. Wat zullen we meer zeggen?
Ieder huis heeft zijn kruis… Laat het het kruis van Christus zijn: ”Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft!”
Proberen we in het gebed mee te leven met hen die zorgen kennen en verdrietig zijn?!
(GAvG)

Onze jarigen

In de maand februari hopen DV jarig te zijn:
7 februari: Mw. W. Voskuil-Meerveld (84 jaar)
16 februari: Dhr. W. Veen (71 jaar)
16 februari: Ds. M. Baan (69 jaar)

We wensen u een goede verjaardag toe en bovenal Gods zegen in het nieuwe levensjaar.

Nieuwjaarswens

We mochten de afgelopen weken verschillende keren post uit Blauwkapel-Groenekan en omstreken ontvangen met de wens van een gezegend 2015. Hartelijk dank daarvoor! We wensen u allen ook een jaar toe, waarin de Heere een God voor u mag zijn , Die u en de uwen vanuit Zijn heiligdom zegent!
Fam. ds. M. Baan, Veenendaal

Van de Kerkenraad

Gemeenteavond / beknopt verslag.

Afgelopen donderdag 15 januari jl. hebben we u mogen ontmoeten op de gemeenteavond.
Na het zingen van Ps. 133:3 hield Ds. Baan een korte meditatie over Lukas 19 vers 10.
De kerkenraad gedenkt de punten van dankbaarheid: de voortgang van prediking, pastoraat, catechese en kinderclub, de bijstand door afgevaardigden en buurgemeenten en de nieuwe gemeenteleden.
Toch zijn er zorgen: om de erediensten te kunnen houden zijn de aanwezigheid van tenminste 1 ouderling en 1 diaken voorgeschreven. Er is thans uit eigen gelederen geen ouderling. De vacature is tot op heden niet te vervullen.
Daarnaast zijn er financiële zorgen. Het jaarlijkse tekort heeft tot gevolg dat de financiële middelen uitgeput raken. De middelen van de begraafplaats mogen niet voor de kerkvoogdij aangewend worden. Voorts is het niet toegestaan om diaconale gelden over te hevelen.
Ten einde liquide middelen te verkrijgen zijn er plannen om de pastorie en De Ontmoeting te verkopen. Hiertoe dient eerst de bestemming van “maatschappelijk” gewijzigd te worden in “wonen”. Er is hiertoe een aanvraag voor een principe-uitspraak ingediend bij de gemeente De Bilt. Op deze aanvraag is nog niet beslist.

Het jaar 2015 is een jaar tussen Hoop en werkelijkheid. De werkelijkheid is dat God, de Heere, regeert. Onze houding is om biddend tot de Heere een weg te vinden. Bid met ons mee, het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Ds. De Kam (gemeenteadviseur) zal de kerkenraad in alle processen begeleiden/ondersteunen. Hij stelde zich voor en gaf een toelichting op zijn werkzaamheden.

Aan de gemeente wordt gevraagd hoe het is om deel uit te maken van zo’n (onze) kleine gemeente. We kennen elkaar, we zijn betrokken op elkaar. Er wordt veel meelevendheid ervaren.

Naar aanleiding van gestelde vragen heeft de kerkenraad een toelichting gegeven op het opschorten van het Heilig Avondmaal, een nadere toelichting gegeven op de plannen tot verkoop van de pastorie, de vraag beantwoord of de classis zou kunnen helpen in de wens het ledenaantal te laten groeien (welke vraag met nee beantwoord wordt), en wordt uitleg gegeven over de invulling van de preekbeurten.

Ds. Baan vat de avond in enkele zinnen samen: Voorlopig kunnen we verder gaan tot eind 2015. Van nieuwe ontwikkelingen wordt de gemeente op de hoogte gesteld.

We besluiten met het zingen van Psalm 60 vers 7 en ds. Baan eindigt met gebed.
BvdW

Censura Morum

In verband met de viering van het Heilig Avondmaal zal DV op maandag 9 februari Censura Morum gehouden worden van 19.30 tot 20.00 uur in de consistoriekamer.

Van de Kerkvoogdij

Hartelijk dank voor de opbrengst van de collecten en voor de giften.

Namens het College van Kerkrentmeesters
J.J. Burghout,penningmeester

Bijbelkring

De eerstvolgende Bijbelkring is DV 11februari. De stof die behandeld wordt is Gen.18:1-15.De HEERE verschijnt aan Abraham.
We vermelden nu ook reeds de Bijbelkring op 4 maart. Abraham en Sodom en Gomorra. Gen.18:16-33 en 19:27-29.
Iedereen heel hartelijk welkom!

Heilig Avondmaal

Zoals u onder de preekbeurten kunt zien, hopen wij met elkaar op korte termijn het Heilig Avondmaal te houden.
Ieder van ons wordt geroepen om zich te bezinnen op zijn of haar verhouding tot God en tot elkaar. Nadat het Heilig Avondmaal de vorige keer niet werd gehouden, zullen wij allen ons persoonlijk moeten hervinden voor Gods aangezicht.
Hoe sta ik en ga ik in gezin en gemeente?
Laat niemand van ons een belemmering zijn voor de ander om aan te gaan. Vindt u dat er iets tussen ligt: spreek het uit! Verlangt u naar een gesprek, schroom dan niet het te vragen.
De HEERE geve u en mij dat we zonder Hem niet kunnen en niet willen leven. Maar ook dat wij oprecht verlangen naar de beoefening van de gemeenschap der heiligen.
(GAvG)

Kinderclub

Woensdag 18 februari, een weekje eerder i.v.m. de vakantie, zal er DV weer kinderclub zijn, ´s middags om twee uur in de Ontmoeting.
Jullie zijn weer allemaal uitgenodigd.

Koffie drinken

We hopen DV zondag 1 maart, na de morgendienst met Drs. G.A. van Ginkel, koffie te drinken.

Persbericht

Weeksluiting Dijckstate

De Hervormde Gemeenten van Maartensdijk en Westbroek zijn per 1 januari 2015 samen gegaan onder de naam Hervormde Gemeente te Westbroek e.o. De kerkenraad van de nieuw gevormde gemeente organiseert op vrijdag 20 februari 2015 in Dijckstate aan het Maertensplein in Maartensdijk een weeksluiting.
Proponent G.A. van Ginkel uit Maartensdijk zal de bijeenkomst leiden. Er wordt een Bijbelgedeelte gelezen, daarover wordt een korte meditatie gehouden en er wordt gezongen. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee.
Voor eventueel vervoer kunt u bellen 0346-213592.
Aanvang 19.30 uur(zaal open 19.15 uur), einde rond 21.00 uur.

Lezing IRS

Sinds 1999 wordt er in Maartensdijk jaarlijks een lezingenserie belegd door IRS Gooi & Sticht.
Het doel van deze avonden is onderwijs te ontvangen vanuit de Bijbel tot verdieping en verrijking van het geestelijk leven.

Tijdens de laatste lezing in het eerste kwartaal van 2015 zoekt de spreker verbinding te leggen tussen de Bijbelse boodschap en het leven anno 2015.
Dr. M.J. Kater zal DV op dinsdag 31 maart spreken over het onderwerp Gereformeerde prediking vandaag.

De locatie voor de lezing is een zaal van de Ontmoetingskerk , Julianalaan 26 te Maartensdijk.
Aanvang : 19.45 uur. Sluiting: 21.45 uur. Entree: €3,-
De netto-opbrengst van deze avond komt ten goede aan één van de projecten van de IRS.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.inderechtestraat.nl of contact opnemen met de voorzitter: Drs. G.A. van Ginkel 0346-213445.