Kerkbode december 2017 / januari 2018

Hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan

Nr:10, december2017 / januari2018, Jaargang 60

http://www.blauwkapel-groenekan.nl

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

Meditatie

Een gebed van Mozes, de man Gods. HEERE! Gij zijt ons geweest een Toevlucht, van geslacht tot geslacht. (Ps.90:1)

Toevlucht voor weglopers

Nog even en we wisselen opnieuw een jaar. Wat kun je bij het uitgaan van het jaar en het ingaan van een nieuw jaar beter doen dan Gods trouw belijden?

Mozes, de dichter van Psalm 90, is er vol van: Gods trouw. Trouw aan Zijn Naam, HEERE. Trouw aan Zijn op zichzelf beschouwd zo doodschuldige volk.

Mozes is doordrongen van onze geweldige nietigheid. Wie zijn wij, in het licht van Gods onvoorstelbare grootheid?!En dan ook nog te bedenken dat wij weglopers zijn.
Mozes belijdt in zijn oudejaarspsalm “onze ongerechtigheden en heimelijke zonden”.
Wie kan voor de rechtvaardige en heilige God bestaan? -Bestaan voor Zijn verbolgenheid?

Zo’n woord, verbolgenheid, doet het niet zo goed in onze moderne samenleving. God lijkt uitgerangeerd. Gods toorn is iets uit de oude doos. Een gepasseerd station.
En de kerk dan? De kerk roept meer en meer om vermaak. Een plezierige verkondiging. Alsof de omgang met God en Zijn Woord een vrolijk spel is… Dat je kunt spelen wanneer jij het verkiest…
Maar… Als je Gods Woord niet serieus neemt, verlies je niet het spel -want dat is het niet-, maar wel de ernst. En je leven…

Waar klinkt nog met kracht het profetische Woord: “Alzo spreekt de HEERE!”
Zoals de profeten getuigen in het Oude Testament. Onbevreesd en onverschrokken; wat het ook kost aan reputatie, aanzien of eer.Het gaat immers niet om populariteit van de voorganger. Het gaat om God. Gods aanzien en eer!
Mozes hoort de wet en het woord van God en hij belijdt: “Want wij vergaan door Uw toorn en door Uw grimmigheid worden wij verschrikt.”

Paulus weet er ook van: “Wij dan, wetende de schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof.”

Wat zullen wij dan doen?Dan kun je maar één ding doen: juist naar die God, Die zo rechtvaardig kan en moet toornen vanwege onze zonden, toe vluchten! Met Mozes. Biddend om ontferming. Wanneer? Vóór het jaar om is. Nu!

Gij zijt ons geweest een Toevlucht! Van geslacht tot geslacht. Voor ons en onze kinderen. Door alle tijden heen.
God heeft Zich niet in toorn van ons afgesloten. God is niet bij ons weggelopen.
God schenkt Zijn belofte van Heil, in de Messias. De Beloofde! Die op Zijn tijd gezonden is.
God komt tot ons in Christus. God zoekt en vindt weglopers. Hij maakt van kinderen van de toornkinderen van Hem ! Door Woord en Geest.

Wat een heilswerk! Mozes bidt: “Laat Uw werk aan Uw knechten gezien worden, en Uw heerlijkheid over hun kinderen!” Een gebed om de komst van de Messias. Om Zijn werk!
Gaan we zo, biddend, het oude jaar uit en het nieuwe in?

“Heere, Gij zijt ons een Toevlucht geweest!” God is het waard dat we Zijn trouw belijden.
Voor alle mensen. Op de valreep van het jaar. En in het nieuwe jaar. En…tot in eeuwigheid!
(GAvG)

Uit de gemeente

Overleden

“Hij was het Die mijn heil bewerkte, dies loof ik Hem mijn leven lang”. Deze woorden uit Psalm 118 zie ik staan boven de rouwkaart van Riek van der Wind – van Vulpen. Op 10 november jl., in de zeer vroege morgen, overleed zij, thuis, in bijzijn van haar man Co en de kinderen. Riek werd 78 jaar oud.

Wat een getuigenis is er van haar ziek- en sterfbed uitgegaan. Meer en meer mocht zij door Gods genade tot de overtuiging komen dat Jezus bloed ook voor haar werd gestort! De op geestelijk gebied voorheen zo gereserveerde Riek, mocht nu vol overgave, ongeremd getuigen van haar Heiland. Intens verlangend naar het Heilig Avondmaal.
Co heeft het met verwondering gezien en gehoord. Op de kinderen en kleinkinderen heeft het diepe indruk gemaakt. De HEERE is goed en zeer te prijzen!
Op 15 november jl. werd er in de Pleinkerk te Houten een rouwdienst gehouden. Velen waren gekomen om hun meeleven te betuigen en het Woord te horen. Daarna werd Riek begraven in besloten kring.
En nu… Nu moeten en mogen we verder. De HEERE heeft ons grote dingen laten zien!
Laat het ons allen klein maken voor Hem! Klein van verwondering. In oprechte aanbidding.
De Heere zegene Co, de kinderen en klein- en achterkleinkinderen met zijn vertroostende nabijheid en genade. Ook de overige familie. Ik denk in het bijzonder aan schoonzus Ria van Vulpen – Nobel. En ook ons als gemeente.
Het zal vreemd zijn…Altijd kwamen ze met z’n vieren naar de kerk: Co en Riek, Wim en Ria. Kortweg: “Houten.”Een hecht stel, dat -wat niet iedereen weet- ook altijd zorgde voor een fris en schoon kerkgebouw. En nu is alles zo anders. Nu wordt Riek gemist… We mogen van harte geloven dat ze Thuis is bij God. Een geweldige troost, bij zo groot gemis.
Voor ons allen blijft staan: Zoek de HEERE en leef!
Ik noem ten slotte nog het adres voor hen die nog geen blijk hebben gegeven van meeleven:
Brouwersgilde 2; 3994 CL Houten (GAvG)

Onze zieken

We leven mee met Jan en Gerrie Heldoorn. Jan heeft onderzoeken ondergaan in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam in verband met het niet goed functioneren van de lever. Er wordt nu heel goed bekeken welke mogelijkheden er zijn om Jan te helpen.
Mogelijk is er nog een lange, ingrijpende weg te gaan.
We wensen Jan, Gerrie en de kinderen van harte Gods nabijheid toe.
Dat geldt ook voor onze anderen die te maken hebben met ziekte of zorg. (GAvG)

•  Jarigen

Noch voor de maand december, noch voor januari zijn er jarige gemeenteleden meer te vermelden.
Toch is er iemand te noemen. Op 13 januari hoopt uw pastoraal werker jarig te zijn :

G.A. van Ginkel, Dorpsweg 232a, 3738 CM Maartensdijk.
U bent, mocht u hem willen feliciteren, die dag ’s middags hartelijk welkom. (NvG)

Bij het einde van het jaar, terugblik en vooruitblik

We denken aan hen die dit jaar uit ons midden werden weggenomen en noemen daarbij ook Johanna Jannigje Barneveld-Berkhof, echtgenote van Gijs Barneveld.
Zij overleed op 29 dec. 2016, op 5 jan. dit jaar stonden wij aan haar graf. Zij werd 87 jaar oud.
Dit jaar zijn ons ontvallen:
*22 febr. Willemijntje Voskuil-Meerveld; 86 jaar
*25 febr. Maatje Blauwendraat-van Ginkel; 84 jaar
*14 mrt. Jan Kazius, echtgenoot van Aaltje Kazius-Berkhof; 89 jaar
*10 nov. Riek van der Wind-van Vulpen; echtgenote van Co van der Wind; 78 jaar
Aangrijpend. Zo’n kleine gemeente. Zo vaak aan het graf… Een prediking en roepstem voor ons allen. De mens gaat naar zijn eeuwig huis! Zal het wel zijn, als de Heere ons zal onderzoeken?

Van de Kerkenraad

Terugblikkend willen we onze dank uitspreken dat de Heere ons ook dit jaar nog heeft gegeven, als gemeente rondom zijn Woord.
We zijn dankbaar voor de volhardende bijstand van onze gedelegeerde ambtsdragers, die samen onze kerkenraad vormen, onder leiding van onze trouwe consulent ds.M.Baan.
Ook de ambtsdragers van elders (Bilthoven “De Ark” en Lage Vuursche), die ons helpen tijdens de zondagse eredienst, zijn we zeer erkentelijk.
En niet te vergeten dhr. W.R. Hendriks, die ons raadgevend bijstaat.

Wat zal de toekomst brengen? Zoals u zult weten, denken we aan de vorming van een “huisgemeente”. Kort door de bocht gezegd: je kunt dan doorgaan zonder directe presentie van ambtsdragers, maar wel verbonden aan een reguliere gemeente.
Het laatste woord is hierover nog niet gezegd. Ook de synode is nog niet helemaal klaar met
het vastleggen van de regels waaronder een huisgemeente kan functioneren.
Wel is er een richtdatum: DV 1 mei 2018.
Hoe zit het dan met de prediking in het komende jaar?
In principe proberen we door te gaan.
En de bijbelkring? Die hopen we ook voort te zetten.
Kortom, biddend om Gods hulp en zegen proberen we nog een poosje door te gaan.
Ook van u vragen we van harte voortdurend gebed voor het welzijn van de gemeente. (GAvG)

Van de kerkvoogdij

De verantwoording van de collecten in oktober 2017:

Diaconie
Algemeen € 100,40
Jeugdwerk Groenekan € 22,65
Totaal € 123,05

Kerkvoogdij
Algemeen € 322,00
Predikantsplaats € 52,70
Totaal € 374,70

De verantwoording van de collecten in november 2017:

De opbrengst van de Dankdagcollecte is € 507,60.

Diaconie
Algemeen € 77,80
Vervoer Reformatorisch Onderwijs € 48,45
Totaal € 126,25

Kerkvoogdij
Algemeen € 252,20
Predikantsplaats € 45,20
Totaal € 297,40

Groet

Een hartelijke groet met het oog op Kerst en Oud en Nieuw. Graag wensen wij u allen gezegende dagen toe, met de woorden van Psalm 121: De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.
Fam. G.A. van Ginkel.

Weeksluiting Dijckstate

In de maandelijkse weeksluiting gaat op DV vrijdag 15 december ds. R.W. de Koeijer uit Bilthoven voor.
Op 19 januari hoopt ds. G.H. Kruijmer uit Lage Vuursche de meditatie te verzorgen.
Aanvang 19.30 uur, na afloop is er koffie.

Kennisgeving van de commissie die jaarlijks de Groenekanse volkskerstzang organiseert:

• Kerstzang 2017

Op woensdag 20 december zal de kerstster opnieuw hangen boven de ingangsdeur van de Dorpskerk aan de Groenekanseweg in Groenekan. De al jarenlange traditie van het organiseren van de Kerstzang zal ook dit jaar worden voortgezet.

We zijn heel blij dat we kunnen rekenen op een kinderkoor, samengesteld uit leerlingen van de Nijepoortschool onder de leiding van Frank Smit. Kinderstemmen zijn bijzonder, een geluid dat je aanspreekt als de hoop voor de toekomst. ‘Laat de kinderen bij mij komen” heeft Jezus gezegd.

Zang is het hoofdbestanddeel van de kerstzang en daarin zal ook de Koninklijke Biltse Zangvereniging “Zang Veredelt” haar steentje bijdragen. Dit gemengd koor, bestaande uit zo’n 25 zangers met dirigent Paul Krijnen, heeft in de vele jaren van haar bestaan dubbel en dwars bewezen dat het die naam eer aan doet. Verder zullen, u kent ze vast wel, Klaas van Boggelen (orgel), Michiel Plomp (trompet) en Jan Hilbert (solozang) de ondersteuning zijn voor de samenzang. We weten dan ook dat het met zo’n bezetting allemaal goed komt.

De voorbereidingscommissie heeft als thema van de avond gekozen voor de term SAMEN, een woord met veel kanten en vlakken en dat vooral betekenis krijgt als we dingen samen doen: samen delen, samen optrekken, samen bouwen en samen werken. De ‘opdracht’ voor de kerstzangavond is dan ook om samen te zingen ter ere van de geboorte van Jezus.

Het goede doel van de collecte past goed in het samen-delen, want de opbrengst is bestemd voor een kindertehuis in de Filipijnen. We volgen op deze manier de woorden van Jezus toen hij zei: ‘Alles wat jullie gedaan hebben voor één van de minsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”

Bart van Empel, emeritus daklozenpastor van Utrecht verzorgt de overdenking en Jan Hilbert zal het kerstevangelie voorlezen, het verhaal over de geboorte van Jezus.

Na afloop zal er traditiegetrouw warme chocolademelk geschonken worden.
De Dorpskerk is vanaf 19.00 uur open en om 19.30 uur kunt u uw stem mengen met een groot aantal inwoners van Groenekan. ‘

Komt allen tezamen’.
Namens de voorbereidingscommissie
Cor van Doesburg.

In Bethlehems stal lag Christus de Heer,
in doeken gehuld, als kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis;
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.

 

Alle lezers: Gezegende feestdagen!