Kerkbode december 2016, gelijk aan januari 2017

Hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan

Nr. 10, december 2016/januari 2017

.http://www.blauwkapel-groenekan.nl Jaargang 59

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

Meditatie

 

Een lied Hammaäloth. Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE! (Psalm 130:1)

Uit de diepten…

Het zal u niet zijn ontgaan: het is adventstijd. Meditaties en preken worden gericht op de verwachte komst van de Heere Jezus Christus “in het vlees”.
Ook het Oude Testament doet volop mee bij de keuze van een tekst. Psalm 130 . “De profundis.” Advent vanuit de diepten.

Boetelied. Pelgrimslied. Het lied waarin Luther zijn innerlijk vond weerspiegeld en herkend. U ook?

Uit de diepten roep ik tot U! Diepten. Opvallend meervoud. Wat bedoelt de psalmdichter?
Bedoelt hij, heel algemeen, alle ellende die er in deze wereld te vinden is? De gebrokenheid
vanwege de zonde, die de hele wereld omspant? Of is hij hier juist heel persoonlijk: mijn zonde en schuld voor het aangezicht van God!? Mijn zorgvolle omstandigheden?

Er ligt onmiskenbaar een accent op het individuele. De psalmdichter heeft het over persoonlijk doorleefde diepten van het hart. En toch… te midden van alles blijft hij oog houden voor de mensen om zich heen; -heel Israël!

Uit de diepten. Hoe diep is zijn diepte? Zo diep dat hij wordt uitgedreven tot God. Hij roept tot de HEERE. Met het woord “roepen” geeft hij aan dat er grote nood is. Dat hij zich totaal afhankelijk weet van God. Dat alleen van die kant redding kan komen.
Hoe diep is zijn diepte? Het antwoord op die vraag is heel persoonlijk en uiteindelijk niet eens te geven… Het gaat er om dat zijn belijdenis oprecht is. God heeft lust aan waarheid in het binnenste.

Van levensbelang is dat God de diepste diepte van zijn verlorenheid peilt!
In het verloren paradijs schuilt Adam achter zijn mantel van bladeren. Peilt hij daar zijn verlorenheid? Nee. Maar God verstaat hoezeer hij verloren is. En God roept! Nooit zou ik roepen tot God, als God niet de Roepende Eerste was. “En de HEERE God riep Adam en zei tot Hem: Waar zijt gij?”

Dát is het eerste adventswoord. Het woord van de roepende, de zondaar zoekende, God.
Hij zoekt mij! Hij wil mij vinden. Opdat ik mag weten: “Gij zijt mij een Verberging!”
Weg met die schort van bladeren. Er is een mantel der Gerechtigheid!

Nooit werd er dieper diepte doorleefd dan op Golgotha. Daar heeft het Lam Gods de diepste diepte van mijn zonden,schuld, verlorenheid en dood gepeild. En weggedragen.
Daar heeft Hij geroepen onder een gesloten hemel: “Mijn God, Mijn God! Waarom hebt Gij mij verlaten!?” Hij voor mij! Dat is: Hij in mijn plaats.

Zo heeft Hij het fundament gelegd voor de gegronde verwachting. -Voor de verhoring van mijn roepstem tot God. “Deze ellendige riep en de HEERE hoorde!” Advent vanuit de diepten. De diepte van Genesis 3. De diepte van Golgotha. (GAvG)

Uit de gemeente

  • Onze zieken

We leven mee met de fam. v.d. Wind uit Houten. Mevr. Riek v.d. Wind ondergaat een voortgezette behandeling in het ziekenhuis. Zij hoeft daar gelukkig niet de nachten over te blijven. Er is zorg. Er is vrees. Er is hoop. Er is verwachting. Ik denk aan Psalm 39 waar de dichter zingt: “En nu? Wat verwacht ik , o HEERE! Mijn hoop, die is op U!”

Ook anderen vertelden van hun zorgen. Ook al noemen wij niet allen bij name, het is goed om met elkaar mee te leven; in het bijzonder in het gebed.
De HEERE, onze God, zij u allen zeer nabij!

We zijn dankbaar dat Adri Kamps (Bilthoven) na vele weken van afwezigheid haar plaats weer mocht innemen onder de Woordbediening. De HEERE is goed!

  • Jarigen

5 december: Mw. J.J. Barneveld-Berkhof, (88 jaar)
22 december: Mw. M. Blauwendraat-van Ginkel, (85 jaar)
7 februari: Mw. W. Voskuil-Meerveld, (86 jaar)

  • Bijbelkring

Ook na de jaarwisseling willen we als Bijbelkring samenkomen in de boerderij van mevr. Voskuil (aanvang 20.00). Het is daar goed toeven. Dus: wat let u?…
Onder het voorbehoud van Jacobus zijn de data:
18 januari, 8 februari, 1 maart en 22 maart 2017. Iedere avond willen we een kernwoord uit de Bijbel bespreken. De eerste avond is dat het woord zonde. Zonde, wat is dat eigenlijk?…

Zegenwens

Ook namens mijn vrouw en kinderen van harte gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling toegewenst. In het bijzonder allen die dit jaar te maken kregen met het verlies van een geliefde, Gods vertroosting toegewenst.
De HEERE zij ons allen genadevol nabij.
(GAvG)

Kerkenraad

  • Terugblik en vooruitblik

In het nu bijna voorbije jaar mocht het gemeenteleven in onze hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan nog altijd voortgaan “onder eigen vlag”. Dat kon alleen met hulp van gedelegeerde ambtsdragers en wekelijkse ambtelijke ondersteuning van elders tijdens de eredienst. We noemen hier in het bijzonder wijkgem. De Ark te Bilthoven en de herv. gem. Lage Vuursche. We zijn bijzonder dankbaar voor de geboden hulp. Ook van de twee dominees: onze consulent, ds. M. Baan en de gemeenteadviseur, ds. S. de Kam. Deze laatste gaat ons binnenkort verlaten. Zijn werk zal worden overgenomen door gemeenteadviseur dhr. W.R. Hendriks.

Boven alles en allen zijn we de HEERE dankbaar dat we door konden en mogen gaan.
Prediking, kostersdienst, orgeldienst, pastoraat, catechese, Bijbelkring, kinderclub, kerkblad, etc… Het mocht en mag er allemaal nog zijn! Ieder die zich op enigerlei wijze heeft ingezet voor onze gemeente: hartelijk dank!

Het samenvoegingsproces is nog steeds in een stadium van beraad en bezinning. Ook de algemene kerkenraad van de Prot. Gem. Bilthoven buigt zich over de voorgenomen éénwording. We zullen niet verhullen dat een en ander enigszins vertraagd verloopt.
Is dat erg? Nee, beslist niet. Het is immers goed om alles zo goed mogelijk te doordenken.

Is er bij de kerkenraden overeenstemming over het concept-plan van samenvoeging, dan wordt u er in gekend. Er worden geen definitieve beslissingen genomen buiten de gemeenteleden om.

De komende tijd ( DV jan.-mrt. 2017) mogen we voortgaan met het houden van een middagdienst op de zondag. Meerdere predikanten hebben zich inmiddels bereid verklaard voor te gaan. Dat stemt tot dankbaarheid!

De HEERE zij geloofd voor al Zijn weldaden. En wat de toekomst betreft: “Heft uw ogen op naar omhoog!” En als we “onze eigen vlag” gaan verliezen…? “De HEERE zij onze banier!”

Kerkvoogdij

Verantwoording van de collecten in oktober 2016:
Diaconie
Algemeen  €  102,70
Jeugdwerk in Groenekan  €    28,90
Totaal  €  131,60
Kerkvoogdij
Algemeen  €  230,90
Predikantsplaats  €    43,75
Totaal  €  274,65
Verantwoording van de collecten in november 2016:
Diaconie
Algemeen  €    70,50
Vervoer Reformatorisch Onderwijs  €    27,30
Totaal  €    97,80
Kerkvoogdij
Algemeen  €  218,00
Predikantsplaats  €    41,60
Totaal  €  259,60
 

De dankdagcollecte bracht € 677,20 op. Hartelijk dank!

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan heeft onderstaande begrotingen voor het jaar 2017 vastgesteld in de vergadering van 3 november 2016.


BEGROTINGEN 2017 VAN HERVORMDE GEMEENTE EN BEGRAAFPLAATS

  • Hervormde Gemeente
Baten
Baten onroerende zaken  €               –
Rentebaten  €       400,00
Bijdragen levend geld  €    8.400,00
Totaal baten  €    8.800,00
Lasten
Lasten kerkgebouw  €  11.600,00
Afschrijvingen  €       520,00
Pastoraatskosten  €  27.675,00
Lasten kerkdiensten en overige kerkelijke activiteiten  €       100,00
Verplichte bijdragen aan andere organen  €    1.590,00
Vergoedingen  €    3.040,00
Kosten beheer en administratie en bankkosten  €       373,00
Kosten gemeenteadviseur  €    7.500,00
Overige baten en lasten  €       300,00
Totaal lasten  €  56.055,00
Resultaat  € -47.255,00
 

  • Begraafplaats
Baten
Baten onroerende zaken  €  14.850,00
Rentebaten  €       400,00
Totaal  €  15.250,00
Lasten
Lasten begraafplaats  €    1.130,00
Vergoedingen  €    1.000,00
Kosten beheer en administratiekosten en bankkosten  €    1.485,00
Toevoeging aan voorziening onderhoud begraafplaats  €    4.500,00
Onttrekking aan voorziening onderhoud begraafplaats  €      -500,00
Totaal  €    7.615,00
Resultaat  €    7.635,00
Gecombineerd resultaat   € -39.620,00

Onder “lasten kerkgebouw” zijn begrepen energiekosten, belastingen en verzekeringen alsmede onderhoudskosten en kosten groenvoorziening.In deze begroting is geen rekening gehouden met de in de loop van 2017 beoogde verkoop van het kerkgebouw, het verzelfstandigen van de begraafplaats door inbreng in een op te richten stichting alsmede met de samenvoeging van de Hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan met de Protestantse Gemeente Bilthoven –Hervormde Wijkgemeente De Ark.
De reden hiervan is: de tijdstippen waarop de genoemde acties in 2017 kunnen worden gerealiseerd,staan niet vast.

De “pastoraatskosten” bestaan onder meer uit het salaris van onze pastoraal werker. Onder deze kosten is ook opgenomen de preekbeurtvergoeding aan gastpredikanten.
De vergoeding volgens de landelijke norm bedraagt € 120,- per preekbeurt exclusief reiskosten. De totale vergoeding voor gastpredikanten is begroot op € 4.800,-.

De “vergoedingen” onder “Gemeente” betreffen vergoedingen aan organist en koster.

De “kosten gemeenteadviseur” houden verband met de begeleiding van de Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan door een gemeenteadviseur bij de verkoop van het kerkgebouw, de inbreng van de begraafplaats in een stichting en de samenvoeging met een andere gemeente.

De lasten van de begraafplaats zullen ten opzichte van voorgaande jaren fors verminderen aangezien het onderhoud op de begraafplaats door vrijwilligers zal worden gedaan.

Wij vertrouwen u met bovenstaande cijferopstelling en korte toelichting naar behoren te hebben geïnformeerd.
Tot nadere informatie zijn wij uiteraard gaarne bereid.

Namens uw College van Kerkrentmeesters
J.J. Burghout,voorzitter/penningmeester
B. van der Wilt, secretaris

Weeksluiting Dijckstate

De maandelijkse weeksluiting in Dijckstate in december 2016 wordt voorgegaan door Ds. R.W.de Koeijer, op vrijdag de 16de..
Het begint om half acht en na afloop is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken.
Iedereen is weer van harte welkom.

IRS thema avond

Op dinsdag 17 januari 2017 is er in de Ontmoetingskerk in Maartensdijk een IRS thema avond gepland: Gedachten bij 500 jaar Reformatie.
De spreker is ds. J. Belder

De hervormde gemeente Blauwkapel – Groenekan, deel 7

De banken in de kerk van Blauwkapel
In de kerk van Blauwkapel stonden voor de grote verbouwing in 1850, naast de 40 stoelen in midden van de kerk, langs de wanden, tegen de toren en in de transepten twaalf vaste banken. Hiervoor moest door de gebruikers jaarlijks plaatsengeld worden betaald. Het plaatsengeld was tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw een van de inkomstenbronnen van de kerk.

De twaalf banken in 1822
Achterin het rekeningenboek staan in een mooi handschrift, door de kerkmeester en schoolmeester F.van Vloten in 1822 geschreven, de ‘regten’ van deze twaalf banken De meester zelf huurt voor vier gulden per jaar een eigen bank.

Bank nummer 1, zitbank, P.( S ) van Mussenbroek, buitenplaats Bosch en Hoven, fl 5,- per jaar grondhuur
Bank nummer 2, zitbank, mevr. Johanna van Loten fl 4,- per jaar grondhuur
Bank nummer 3, kerkbank Anthony van Dompselaar, staande aan de noorderkant, fl 4,- per jaar
Bank nummer 4, zitbank D.( A ) Mulder, buitenplaats Rustenburg te Blauwkapel, fl 4,- grondhuur
Bank nummer 5, predikantenbank
Bank nummer 6, zitbank voor degenen die met hun kinderen ter doop komen
Bank nummer 7, zitbank ouderlingen en diakenen
Bank nummer 8, zitbank kerkmeesters en afgaande ouderlingen en diakenen
Bank nummer 9, kerkbank verhuurd aan F. van Vloten, fl 4,- per jaar, zuiderkant van de kerk, voor dertig jaar betaald
Bank nummer10, kerkbank verhuurd aan Kopijn, Davelaar, Baanse en Spelt
Bank nummer 11, kerkbank, R.van Meerlant
Bank nummer 12, zitbank, Abraham Calkoen heer van Kortenhoef , fl 10,-/jaar grondhuur, liefde gift of bijdrage, bank onder de gaanderij, vergund door het geregt van Oostveen

Wie was P.(S) van Mussenbroek van bank nummer 1 ?
Zitbank van P. S ( Petrus ) van Mussenbroek, hij betaalde fl 5,-/jaar grondhuur, deze bank hoorde bij de buitenplaats Bosch en Hoven. De buitenplaats Bosch en Hoven lag ongeveer op de hoek Veldlaan en de Groenekanseweg. Op ongeveer deze plaats staat nu villa ‘Uilennest’. Van Mussenbroek was advocaat en werd in 1803 lid van de gemeenteraad van Utrecht. In dat jaar werd hij ook benoemd als de eerste archivaris van de provincie Utrecht. Hij werd een bekende verzamelaar van oude documenten. In 1811 vond de heer Mussenbroek het zijn evangelische plicht een

kerkhof te vinden. Hij vond een stuk land, 150 roeden, groot aan Groenekansesteeg. Op dit stuk land kon den 52 mensen begraven worden.

knipsel

Villa ‘Uilennest’

De naam van Roelof van Meerlant was in de 18e eeuw verbonden aan onderwijzer, koster, voorlezer, voorzanger en doodgraver Roelof van Meerlant.

Nummer 11 is de bank van Roelof van Meerlant geboren in 1778. ‘Op 10 juli 1814 wordt gedoopt Roelof, zoon van Roelof van Meerlant en Wilhelmina Termaat, doopgetuige is Roelof van Meerlant sr, zijn opa. Deze senior is als Roelof van Meerlant junior in 1774 als onderwijzer van de Blauwkapel aangesteld. In 1821 lezen we: ‘ 2 mei getrouwd Roelof van Meerlant wedn. met Johanna Maria van Zijtveld, wed. Ze trouwen burgerlijk in Maartensdijk.’ 4 september 1838 begraven Roelof van Meerlant eerst wedn.van Wilhelmina Termaat en laatst echtgenoot van Maria van Zijtveld.’ Op het kerkhof herinneren nog enige grafmonumenten op het gedeelte van de familie Copijn aan de familie Van Meerlant .

De naam Abraham Calkoen kwamen we al eerder tegen.
Bank nummer 12, zitbank, Abraham Calkoen.
In gebruik door Abraham Calkoen heer van Kortenhoef , hij betaalt er fl 10,-/jaar grondhuur liefde gift of bijdrage voor. Het is een bank onder de gaanderij tegen de toren, vergund door het geregt van Oostveen. Op de interieur foto’s uit 1956 is tegen
de torenwand een in uitvoering en vorm afwijkende gaanderij te zien. Duidelijk afwijkend van de orgel-en transeptgalerijen in neogotische stijl uit 1850. Aan de balusters te zien is dit mogelijk een 17e eeuwse gaanderij. Onder deze gaanderij stond de de bank nr.12 van het geregt Oostveen, later de gemeente Maartensdijk
Abraham Calkoen ( 1774-1849 ) was de zoon van Abraham Calkoen, heer van Kortenhoef en Theodora Lampsins. Wegens oranjegezindheid werd hij in 1796 ontslagen als secretaris van de Desolate Boedelkamer te Amsterdam. Na de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden werd hij onder andere hoogheemraad van Zeeburger- en de Diemerdijken. In 1816 werd hij door koning Willem I in de adelstand verheven met het predicaat jonkheer. In 1828 verkreeg hij het recht tot het voeren van de titel baron. Hij trouwde in 1796 Johanna van Weede (1776-1823).
In de notulen lezen we:
‘kerkvoogd A. baron Calkoen Hoogwelgeboren, overleden op zijn landgoed Voordaan. 6 dec.’. Hij kocht de grond voor de grafkelder op het kerkhof.
In notulen lezen we verder:
‘Abraham Calkoen, begraven op het kerkhof op 12 dec. 1849. Dominee, ouderlingen, diakenen, kerkvoogden en notabelen volgden het lijk vanaf zijn huis, Voordaan, naar het kerkhof.’ Hij ligt begraven in de grafkelder op het kerkhof in Groenekan.
D.T., koster a.i.

Archief hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan
ansichtkaart villa ‘uilennest : verzameling Rienk Miedema, foto kerkje Blauwkapel nu: internet

knipsel