Kerkbode Januari 2016, gelijk aan December 2015

Hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan

Nr. 12, december 2015, jaargang 58
Nr. 01, januari 2016, jaargang 59

Home

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

 

Meditatie

 

Heere, laat hem ook nog dit jaar… (Lukas 13:8m.)

Nog één beslissend jaar!

Meer dan eens worden in het Woord van God vergelijkingen toegepast. Geliefd daarbij zijn beelden uit het landleven. De herder en zijn schapen. De wijngaardenier en zijn wijngaard.
De landman en zijn akker…
De Heiland gebruikt die metaforen volop in Zijn gelijkenissen. Korte vertellingen waarin een boodschap ligt voor iedere hoorder.

Daarbij gaat het altijd over de verhouding tussen de hoorder en God. En de hoorder en zijn naaste.
Je zou ook kunnen zeggen: het gaat altijd over de liefde. Hoe krijgt de liefde gestalte in het alledaagse leven?De liefde is de vervulling der wet.

In Lukas 13:6-9 vertelt de Heere de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom.
Een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. Wat wilde hij daarmee?
Was het voor de sier of om de eentonigheid van de wijngaard te doorbreken? Nee, het ging de planter om vrucht!
Vrucht. Hij zocht haar. Maar hij vond haar niet. Hoe hij ook zocht.
En zo was het ook vorig jaar. En het jaar daarvoor!… Zeg nu zelf: wat heb je aan zo’n boom?
Zo’n onvruchtbare boom, die onnuttig de grond in beslag neemt? Weg ermee!

Wat bedoelt Jezus? Hij houdt ons een spiegel voor. Het joodse volk, de hoorder van toen; persoonlijk. Maar ook de hoorder van nu. Jood of heiden, wie je ook bent: Draagt jouw leven vrucht? Vrucht die God blij maakt?

De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.
Kijk eens om in het bijna achter ons liggende jaar: Was het zo in ons leven?
Of was het er ver vandaan?…
Zal het wel zijn als de grote Planter u en mij zal doorzoeken op vrucht?…

Hebben wij God vrolijk gemaakt of verdrietig? En onze naaste?
Kijk in de spiegel!

“Weg ermee!” – Ja, HEERE, Uw doen is rein, Uw vonnis geheel rechtvaardig!

Heere, laat hem ook nog dit jaar! De wijngaardenier treedt voor zijn meester en vraagt nog één jaar respijt. Eén jaar waarin hij de onvruchtbare vijgenboom nog liefdevol zal omringen met zorg en mest. Eén cruciaal jaar: vrucht betekent leven; geen vrucht betekent onherroepelijk het dodelijk oordeel! –De adventstijd breekt aan.

We denken aan de grote Wijngaardenier, Die op een onvruchtbare aarde kwam. Die de pers alleen heeft getreden voor onvruchtbaren! De tussentredende Middelaar. De Voorspraak voor een doodschuldig volk. Hij neemt alle onvruchtbaarheid op Zich. Geboren in een stal. Uitgehouwen op Golgotha. Zo gaat de profetie in vervulling: uw vrucht is uit Mij gevonden!
Mag u het weten? Hij is mijn eeuwige vrucht. Hij zag mij, dorre vijgeboom.
Hij kwam tot mij. Hij zocht mij. –Geloofstaal. Genadetaal!

Hij vond. Mij. Zo vond ik Hem. Vrucht! Voor eeuwig. Vreugde in de hemel. Vreugde in mijn hart! (GAvG)

Uit de gemeente

Onze zieken

Zonder namen te noemen: allen die te maken hebben met ziekte en zorg, van harte Gods nabijheid toegewenst. In de HEERE is kracht! Bij Hem -de beste Dokter voor lichaam en ziel- moet je zijn! Zoek Zijn aangezicht voortdurend!

Terugblik en vooruitblik

Nog even omzien… Nu het jaar bijna voorbij is, maken we de balans langzaam op.
Met gemengde gevoelens. Er is veel gebeurd. In de grote wereld. Maar ook in onze kleine wereld. Voor ons persoonlijk en in de gemeente.
Het meest in- en aangrijpend is het overlijden van onze dierbaren. Meerderen van ons stonden (soms ook meerdere keren) aan een geopende groeve.
We noemen de namen van gemeenteleden die ons ontvielen:

  • 11 jan. mevr. Jannigje Pieternella Bouwman-Vink, 94 jaar
  • 5 mrt. mevr. Dirkje-Maria Alblas-Slot, 89 jaar
  • 16 mrt. mevr. Elbertha van de Water-de Gier, 79 jaar
  • 26 apr. dhr. Gijsbert Voskuil, 89 jaar

In gedachten zien we hen voor ons. -Horen we nog hun stem. Maar de werkelijkheid zegt dat zij niet meer onder ons zijn. Nogmaals wensen wij de rouwdragende families Gods vertroostende nabijheid toe.

De gemeente werd steeds meer afhankelijk van bijstand van buurgemeenten. De pastorie en De Ontmoeting werden verkocht. En in de kerk werden vreemde gezichten gezien om de voorgangers naar de kansel te begeleiden. Enerzijds is er dankbaarheid; anderzijds valt het zwaar…; heel zwaar.
We danken de herv. gem. Westbroek, de herv. gem. De Vuursche en in het bijzonder de herv. wijkgemeente De Ark voor het afvaardigen van ambtsdragers, zodat de diensten voortgang konden vinden.
Met laatstgenoemde gemeente worden besprekingen gevoerd over samenwerking en samenvoeging. Op gemeenteavonden werd u (en wordt u) o de hoogte gehouden, geïnformeerd en gehoord. Hoewel er steeds breder begrip is voor het beleid van de kerkenraad, kan niet worden ontkend dat sommigen het een erg moeilijke weg (blijven) vinden… Ook de gedachte dat t.z.t. de kerkdeuren mogelijk zouden sluiten, valt zwaar.

Toch is er gelukkig de mogelijkheid om, ondanks het totale gebrek aan ambtsdragers uit eigen gelederen, iedere zondag nog één dienst te houden, met hulp van de buurgemeenten De Ark,
De Vuursche en oud. Burghout. Hoe lang dat zal duren? … Dat weten we niet. Wel willen we allen heel graag de middagdienst om 15.30 uur een eerlijke kans geven!

We hopen dat u trouw blijft komen! -Als er niemand komt, is het gauw voorbij…
Meerdere predikanten hebben toegezegd in een middagdienst te willen voorgaan DV:
Ds. M. Baan, ds. G. van Wijk, ds. P. Molenaar, ds. M. Goudriaan, drs. J. P. de Man; ds. J. Belder en ds. J. Vroegindeweij.
De Nieuwjaarsdienst hoopt ds. G. H. Kruijmer te doen. Ikzelf hoop dan de 3e januari de eerste middagdienst te leiden.

Ondanks de moeilijke situatie waarin onze gemeente zich bevindt is er alle reden om onze God ootmoedig te danken! Te danken voor de voortgang van het gemeenteleven; prediking, pastoraat, bijbelkring, catechese, kinderclub etc. Te danken ook voor de jarenlange bijstand van de gedelegeerde ambtsdragers Stam, v.d. Wilt en Burghout. Ook Kuus en Van Dam, die dit jaar de kerkenraad kwamen versterken. En … eerlijk is eerlijk: je kunt van onze gemeenteadviseur ds. de Kam denken wat je wilt, maar feit is dat hij probeert de belangen van onze gemeente zo goed mogelijk te behartigen.
Ook onze consulent ds. Baan en koster Douwe mogen we hier niet vergeten.

Verder dank aan allen die in het verborgene de handen uit de mouwen staken. Ik denk aan de schoonmaaksters van de kerk, o.l.v. mevr. Veen. Allen hartelijk dank.

Ook ds, Kruijmer voor de catechese. Neelke en mevr. Helma Voskuil voor de kinderclub. Gerrie en Louis voor het bespelen van het orgel.

We hopen in alle “geestelijke redelijkheid” nog een poosje voort te mogen gaan, onder ’s HEEREN zegen.

Tenslotte een hartelijk vaarwel voor Petry en Eline die zich per 1 jan. 2016 aansluiten bij De Ark (Bilthoven). We hebben het bijzonder gewaardeerd dat jullie je destijds hebben aangesloten bij onze gemeente en we hebben begrip voor jullie weloverwogen besluit om de gemeente weer te verlaten. Toch hopen we jullie nog weer eens te zien. Misschien op de bijbelkring?…In jullie nieuwe gemeente een gezegende tijd toegewenst.

Allen goede kerstdagen en een gezegend 2016 toegewenst. De HEERE zij ons allen nabij.
De toekomst is niet vaag en ook niet onzeker, waar Hij Zelf onze toekomst is!
“Gij zijt mijn heil alleen!” (GAvG)

Jarigen

Op 22 december hoopt te verjaren mw. M. Blauwendraat-van Ginkel, (83 jaar)
Op 7 februari hoopt te verjaren mw. W. Voskuil-Meerveld, (85 jaar)

Catechese

Elke donderdagavond om 19.00 uur in de Ontmoetingskerk in Maartensdijk. Weet je welkom!

Kerstavond Boskapel in Dorpskerk

We attenderen u op de kerstavond (muziek/zang) voor het hele dorp uitgaande van de Boskapel en te houden in onze Dorpskerk op DV 16 december.
Dit jaar wordt het programma samengesteld geheel onder verantwoordelijkheid van de Boskapel. Onze gemeente levert geen actieve bijdrage meer aan de invulling.

Daarover worden wel vragen gesteld. Sommigen vinden het oprecht jammer. Waarom niet zoals vorige jaren?…
Eén van de belangrijkste punten is dat wij op deze avond meer nadrukkelijk het evangelie naar voren zouden willen brengen in meditatie of verhaal. We mogen (en moeten o.i.…) als kerk meer appellerend voor de dag komen met wat ons het meest verheugt: Gods evangeliewoord voor zondaren!
Van harte hopen wij dat het een goede en gezegende avond zal zijn.
Graag wil ik ook de goede contacten memoreren die er (blijvend) zijn met meerdere Boskapellers. (GAvG)

Van de Kerkvoogdij

Gemeenteavond / beknopt verslag

Op 17 november jl. hebben we u mogen ontmoeten op de gemeenteavond.
Na het zingen van Psalm 119:3 gaat Ds. Baan voor in gebed en houdt een korte meditatie over Jozua 24 vers 19.
De pastorie en De Ontmoeting zijn 15 oktober jl. overgedragen. Door de snelle gang van zaken was er geen gelegenheid meer om afscheid te nemen van De Ontmoeting (waarvoor onze verontschuldigingen).
Vanaf 1 januari 2016 zal er voorlopig nog één eredienst gehouden kunnen worden, ’s middags om half 4.
Er wordt nagedacht over verkoop van het kerkgebouw.
Het heeft de voorkeur dat ook na verkoop het gebouw een kerkelijke bestemming zal houden.
Mogelijk kunnen er afspraken gemaakt worden om het gebouw te blijven gebruiken voor de middagdiensten, trouwen en begrafenissen.
Er is ter zake nog niets besloten.
De arbeidsovereenkomst met Pastoraal werker Van Ginkel is voor onbepaalde tijd verlengd. Het pastorale werk kan derhalve doorgang vinden. Ook de bijbelkring, de catechese en de kinderclub worden voortgezet.
Ds. De Kam vertelt de grote lijn inzake de samenwerking en samenvoeging met “De Ark”. Hij geeft een toelichting over de werkwijze van de werkgroep, het horen van de gemeente(n), de wijze van besluitvorming door de kerkenraden.
Aan de heer Du Mortier is gevraagd een onderzoek te doen naar het laten beheren van de begraafplaats door een (nog op te richten) stichting. Hij roept hiertoe een commissie in het leven. Er zal verslag worden uitgebracht aan de kerkenraad.
De jaarrekening 2014 wordt toegelicht en besproken.
De heer Van Ginkel besluit de avond en eindigt met gebed.
(oud. B. van der Wilt, secretaris Kerkvoogdij)

                    JAARREKENING HERVORMDE GEMEENTE BLAUWKAPEL-GROENEKAN
                                               (exclusief Begraafplaats)
Balans
Activa   31-12-2014   31-12-2013
Onroerende zaken      401.634,00      402.042,00
Installaties en inventarissen         3.313,00         4.113,00
Vaste activa      404.947,00      406.155,00
Vorderingen         7.438,00         7.012,00
Geldmiddelen        33.069,00        57.413,00
Vlottende activa        40.507,00        64.425,00
Balanstotaal      445.454,00      470.580,00
  =========   =========
Passiva
Eigen vermogen      435.103,00      458.397,00
Schulden, langlopend         4.500,00         5.000,00
Schulden, kortlopend         5.851,00         7.183,00
Balanstotaal      445.454,00      470.580,00
  =========   =========
                                               Staat van baten en lasten
Baten              2014              2013
Verhuur onroerende zaken         7.525,00        12.965,00
Rentebaten            326,00            665,00
Bijdragen levend geld        18.606,00        18.911,00
Totaal        26.457,00        32.541,00
  =========   =========
Lasten
Lasten onroerende zaken        14.890,00        18.179,00
Pastoraatkosten        29.680,00        33.445,00
Overige lasten         5.181,00         5.616,00
Totaal        49.751,00        57.240,00
 =========  =========
Tekort (saldo baten-lasten)        23.294,00        24.699,00
De post “onroerende zaken”betreft voor € 400.000 de pastorie.
De pastorie met het verenigingsgebouw zijn in 2015 verkocht.
De notariële overdracht heeft plaatsgevonden op 15 oktober 2015.
Het kerkgebouw, het verenigingsgebouw en de begraafplaats zijn op de balans elk op
€ 1 gewaardeerd.
De vorderingen en de schulden zijn in 2015 geheel afgewikkeld.
Het eigen vermogen ad € 445.454 bestaat voor € 404.947 uit vaste activa.
De liquiditeitspositie heeft in 2014 sterk onder druk gestaan.
Van de “verhuur onroerende goederen”komt € 7.000 uit huuropbrengst pastorie.
Door een geringere bezetting zijn de huuropbrengsten ten opzichte van 2013 gedaald.
De daling van de “pastoraatkosten” is voornamelijk het gevolg van een vermindering van
de preekbeurtvergoeding van € 118 naar € 80 per beurt.
De vermindering van het tekort met € 1.405 is het gevolg van € 6.084 minder baten en
€ 7.489 minder lasten.

 

                                         JAARREKENING BEGRAAFPLAATS
                                                             Balans
Activa 31-12-2014   31-1-2013
Onroerende zaken             1.00              1.00
Vaste activa             1.00              1.00
Langlopende vordering       4.500,00       5.000,00
Financiële vaste activa       4.500,00       5.000,00
Vorderingen       2.900,00       7.452,00
Geldmiddelen   383.407,00    377.327,00
Vlottende activa   386.307,00    384.779,00
Balanstotaal   390.807,00    389.779,00
 ========  ========
Passiva
Eigen vermogen   301.457,00    296.907,00
Voorziening onderhoud     87.527,00      90.440,00
Schulden       1.823,00       2.432,00
Balanstotaal   390.807,00    389.779,00
 ========  ========
                                                      Staat van baten en lasten
Baten
Opbrengst begraafplaats       8.279,00     26.945,00
Rentebaten       2.899,00       3.907,00
Totaal     11.178,00     30.852,00
 ========  ========
Lasten
Lasten begraafplaats       9.541,00     12.051,00
Toevoeging aan voorziening onderhoud       1.609,00       9.396,00
Onttrekking aan voorziening onderhoud      -4.522,00      -5.838,00
Totaal       6.628,00     15.609,00
 ========  ========
Overschot (saldo baten – lasten)       4.550,00     15.243,00
De “onroerende zaken” betreft de opstal op de begraafplaats.
De “langlopende vordering” op de kerkelijke gemeente is in 2015 ingelost.
De toevoeging aan de voorziening onderhoud is overeenkomstig de ontvangen opbrengst
onderhoud. Vanaf het boekjaar 2008 wordt 5% van het saldo van de voorziening per
1 januari van het boekjaar onttrokken, met dien verstande dat deze onttrekking niet
meer zal bedragen dan het gepleegde onderhoud in het boekjaar.
Niet uit de balans blijkt de enige Jaren geleden aangegane verplichting tot de aankoop
van de heer P.M. Bos te Groenekan van een perceel grond ter grootte van 26 are 40 ca
voor uitbreiding van de begraafplaats.

 

De kerkenraad heeft de jaarrekening 2014 vastgesteld in de vergadering van 5 oktober 2015 en heeft de heer P. van Erkelens en de heer J. Heldoorn verzocht deze jaarrekening aan een onderzoek te onderwerpen in samenhang met de onderliggende administratieve bescheiden en overige gegevens.

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden op 19 oktober 2015.
Beide heren hebben verklaard geen onrechtmatigheden te hebben aangetroffen en geconstateerd dat het onderzoek geen aanleiding heeft gegeven tot het maken van opmerkingen.
Zij hebben dan ook voorgesteld het college van kerkrentmeesters te déchargeren.

De jaarrekening 2014 met onderliggende bescheiden ligt voor een ieder die dat wenst ter inzage in de consistoriekamer van de kerk na telefonische afspraak met de penning-meester van het college van kerkrentmeesters, de heer J.J. Burghout, onder telefoon 030-2202933 of 06-28202218.
Indien er geen opmerkingen komen dan is de jaarrekening 2014 definitief vastgesteld.

Namens uw college van kerkrentmeesters
J.J. Burghout,voorzitter/penningmeester
B. van der Wilt, secretaris

Persbericht

Weeksluiting Dijckstate

De weeksluiting in Dijckstate in december wordt verzorgd door Proponent G.A. van Ginkel, vrijdag de 18de .

Advent

Toen ik mijn twijfel had tot rust gebracht

Toen ik mijn twijfel had tot rust gebracht,
Begon mijn ongeloof zijn lied te zingen:
“Waar is de grond, de vaste grond der dingen,
Waarop gij hoopt?” – Ik zuchtte en zeide zacht:

“Stil, stil, mijn kind! Ga slapen, het is nacht.
Gij zoudt mijn pas ontslapen twijfelingen
Ontwaken doen” … Maar klagend bleef het zingen,
En schreiende herzei mijn ziel de klacht:

“Waar is de grond? waar mijner hope grond?
Waar het bewijs der onzienlijke zaken?”
Wees stil, mijn ziel! Zou aan Gods horizont
Nog niet het licht van zijn genade naken
Die mij den naren nacht, dien ik doorwake,
Doet wijken – ach wanneer? – voor blijden morgenstond?

Jacqueline E. van der Waals