Kerkbode april 2018

Hervormde gemeente BlauwkapelGroenekan                                               Pen tekening Kerkgebouw

Nr. 3, april 2018, Jaargang 61

http://www.blauwkapel-groenekan.nl

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

Meditatie

 

En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben! Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan? (Lukas 24:25,26)

Tragen van hart
Pasen is -als u dit leest wellicht- weer passé. Voorbijgegaan. Hoe zijn we achter gebleven? -Met veel vragen?
Veel vragen in een traag hart? Dan hebben we meelopers op de weg. Metgezellen. De Emmaüsgangers. Ernstige mensen, die over de dingen nadenken en naspreken. En toch: tragen van hart.

Tragen van hart… Je zou zeggen: Dan functioneert het hart niet goed!
Wanneer functioneert het hart wel goed? Als de Opgestane er in triomfeert! “U zij de glorie, opgestane Heer’. ” -Wat kun je er ver vandaan zijn, terwijl Hij zo nabij is. Maar je ziet het niet…

De Emmaüsgangers zijn in verwarring. Ze hebben veel gehoord, maar kunnen het niet plaatsen. Het is alles zo onwerkelijk, zo vreemd.
Een vreemde Pasen. Hoe een ander het ook heeft beleefd, -zij zijn in verwarring.
Misschien best herkenbaar voor u…
Ze hebben in ieder geval elkaar. Maar dat schiet uiteindelijk ook niet op… Hoe kan een blinde een blinde leiden?…

Hoe wordt dat anders?
Als de vreemde Reiziger Zich bij hen voegt. Een -verondersteld!- vreemde in Jeruzalem. Een onwetende! Hoe is het mogelijk dat al die ingrijpende dingen aan Hem zijn voorbij gegaan? Nu, dan zullen ze het Hem vertellen. Zeker nu Hij hen Zelf daartoe uitnodigt.

Ook wij worden uitgenodigd om voor Gods aangezicht te vertellen hoe wij deze Pasen hebben beleefd. -Word eerlijk voor God! Stort voor Hem uit uw ganse trage hart. Zeg Hem hoe traag u bent om te geloven.

De Opgestane luistert met aandacht. En Hij spreekt. Met liefde.
Onvergetelijk. Later zeggen ze: Was ons hart niet brandende in ons, toen Hij tot ons sprak op de weg?
Hun hart werd gaande gemaakt in de richting van het geloof! De Heere is waarlijk opgestaan.

Wat kun je er naar verlangen, dat ook jouw hart gaande wordt gemaakt en je ogen worden geopend, door de Heilige Geest! Dat je het nu eens echt mag geloven: Ik weet mijn Verlosser leeft! -Hij heeft voor mij geleden en is mij voorgegaan in Zijn heerlijkheid. Mijn Plaatsbereider.

De Opgestane wijst mij aan als onverstandige en trage van hart. En Hij neemt de tijd voor hemels onderwijs;aan mij, onderweg. Hoor dit heil- en troostrijk woord! En vertel het door aan je naaste: Hij leeft! De Heere is werkelijk opgestaan! -Is er een heerlijker boodschap?

Hij heelt gebrokenen van harte en Hij verbindt z’in hunne smarte. Wie? Die tot Hem zich ter genezing wenden. Hij maakt van een traag hart een brandend hart! Brandend van verlangen, liefde en opstandingsvreugde!
(GAvG)

Uit de gemeente

  • Onze zieken

We noemen opnieuw dhr. H. Lam en dhr. J. Heldoorn. Als gemeente zijn wij bekend met hun zorgvolle omstandigheden. We wekken elkaar op, biddend om elkaar heen te staan en oprecht mee te leven. Meeleven doet goed.
De Heere zij genadevol nabij!

Van de Kerkenraad

  • Gemeenteavond

DV 11 april wordt u verwacht op de gemeenteavond. Althans: als u graag wilt meedenken en meespreken over het voortgaan als huisgemeente, dan moet u er zeker bij zijn!
De kerkenraad stelt uw aanwezigheid zeer op prijs!

Van de kerkvoogdij

  • BEGROTING 2018 HERVORMDE GEMEENTE BLAUWKAPEL-GROENEKAN

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan heeft onderstaande begrotingen voor het jaar 2018 vastgesteld in de vergadering van 1 maart 2018.

Baten
Rentebaten €     100
Bijdragen levend geld €  8.400
Totaal baten €  8.500
 
Lasten
Huurkerkgebouw te Groenekan €  4.000
Pastoraatskosten €28.775
Lasten kerkdiensten en overige kerkelijke activiteiten €     350
Verplichte bijdragen aan andere organen €  1.370
Salarissen en vergoedingen €  3.050
Kosten beheer en administratie en bankkosten €  3.190
Kosten gemeenteadviseur €  7.500
Overige lasten €     300
Totaal lasten €48.535
 
Tekort €40.035

In deze begroting is rekening gehouden met de verkoop van het kerkgebouw inclusief inventaris op 3 januari 2018 en de verzelfstandiging van de begraafplaats door inbreng in de opgerichte stichting met terugwerkende kracht tot 31 oktober 2017.

Er is echter geen rekening gehouden met de mogelijkheid om per 1 mei 2018 een zgn. huisgemeente te vormen onder verantwoordelijkheid van de nieuw te vormen classis Utrecht. Het is nog niet duidelijk hoe en zo ja wanneer dat gestalte kan krijgen.

De “Pastoraatkosten” bestaan onder meer uit het salaris van de pastoraal werker. Onder deze kosten is ook opgenomen de preekbeurtvergoeding aan gastpredikanten.
De vergoeding is volgens de landelijke norm bedraagt € 124,- per preekbeurt exclusief reiskosten. De totale vergoeding voor gastpredikanten is begroot op € 5.400,-.

De “Kosten gemeenteadviseur” houden verband met de begeleiding van onze gemeente door een gemeenteadviseur in het proces waarin wij ons bevinden.
Het is nog niet duidelijk voor hoe lang dat nodig is.

Het begrote tekort wordt gedekt uit de aanwezige geldmiddelen.

Wij vertrouwen u met bovenstaande cijferopstelling en korte toelichting naar behoren te hebben geïnformeerd.
Tot nadere informatie zijn wij uiteraard gaarne bereid.

1) Vrijwillige bijdragen €  2.500
    Collecten in kerkdiensten €  2.800
    Collecten instandhouding  predikantsplaats €     750
    Collecten Biddag en Dankdag €  1.350
    Giften €     750
    Bijdragen solidariteitskas €     250
 Totaal €  8.400
 
2) Kerkdiensten (62 x 50 =) €  3.100
    Bijzondere kerkdiensten  (2 x 50 =) €     100
    Bijbelkring (8 x 50 =) €     400
    Kerkenraad (8 x 50 =) €     400
Totaal €  4.000
3) 60 kerkdiensten waarvan 24 door Van Ginkel en 36 door
     gastpredikanten (36 x 124,00 + 36 x 27,00 = 5.436) afgerond op €  5.400
     Aandeel Centrale Kas €     960
     Gastpredikanten €  5.400
     Salaris pastoraal werker €21.500
     Onbelaste WKR vergoeding €     165
     Overige lasten – reiskosten €     750
Totaal €28.775
 
4) Salaris koster €  2.550
     Vergoeding organist €     500
Totaal €  3.000
 
5) Kosten bestuurscollege €     150
     Kantoorbenodigdheden en drukwerk €     500
     Kosten KKA €  1.640
     Donatus aanspr. Verz. €     150
     Kosten kerkbalans €     200
     Bankkosten €     550
Totaal €  3.190
  • Collecten
Verantwoording van de collecten in februari 2018
Kerkvoogdij   €170,90
Diaconie
Algemeen €  82,30
Evangelisaties Horst en Hoorn €  22,70
Totaal €105,00

Namens uw College van Kerkrentmeesters,

J.J. Burghout,voorzitter/penningmeester
B. van der Wilt secretaris

Begraafplaats

Bekijk hier al vast de website (site bevindt zich nog in opbouw fase) van de Stichting Bijzondere Begraafplaats Blauwkapel-Groenekan.

http://www.begraafplaatsgroenekan.nl

Weeksluiting Dijckstate

In de maandelijkse weeksluiting gaat op DV vrijdag 20 april R.W. de Koeijer uit Bilthoven voor. De aanvangstijd is half acht, na afloop is er koffie en gelegenheid om elkaar te spreken.

Bericht Adullamcomité:

  • Psalmzangavond met bovenstem

Op D.V. vrijdagavond 13 april 2018 is er een niet-ritmische Psalmzangavond met medewerking van de bovenstemgroep Kockengen.

Deze zal zijn in de Hersteld Hervormde kerk, Groenekanseweg 66 te Groenekan. Aanvang 19.30 uur.

De algehele leiding is in handen  van Ds. A.J. Britstra, die tevens ook een meditatie hoopt te verzorgen.

De avond wordt georganiseerd door Comité Adullam Maartensdijk, er zal een collecte zijn voor de Stichting Adullam Gehandicaptenzorg.

Jong en oud van harte uitgenodigd te komen zingen!