Kerkbode april 2017

Hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan

Nr. 3, april 2017, Jaargang 60

*http://www.blauwkapel-groenekan.nl

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

Meditatie

 

…en Gij vernieuwt het gelaat des aardrijks (Psalm 104:30b)

Een nieuwe lente

Welk jaargetijde vindt u het mooist?
Wie deze vraag stelt, heeft grote kans dat het antwoord luidt: de lente!
De winter heeft bij velen het nakijken.

De Psalmdichter heeft oog voor de heerlijkheid die God in Zijn schepping openbaart.
De lente vervult hem gedachten over de levenwekkende adem van God; de Geest.
Verwonderd en dankbaar roept hij uit: Gij vernieuwt het gelaat van de aarde.

De aarde krijgt een nieuw gezicht. Alles was zo winterdor en -doods.
En nu…: alles loopt weer uit, begint te groeien, te bloeien. Niet zomaar. Integendeel. Gods hand is daar in. Het is Zijn werk! Loof de HEERE, mijn ziel! Hij is zeer groot, bekleed met majesteit en heerlijkheid.
Maar je moet het wel leren zien…

Je ogen moeten geopend worden voor de grootheid van God, die zich merkwaardigerwijs juist in het kleine, miskende en verachte openbaart.

Gij vernieuwt het gelaat van de aarde.
Er is nog een aspect… Het gelaat van de aarde is getekend door de zonde van de gevallen mens. Het gelaat van de aarde is dor en doods. De aarde heeft een droef gezicht… Sinds Genesis 3. De aarde lijdt. Getekend en gestempeld door de dwaasheid van de mens.
En als het nooit meer lente zou worden…,dan deed God geen onrecht.

Geen mens die het gelaat van de aarde kan vernieuwen. Geen mens, dan alleen de Zoon des mensen. De Rechtvaardige. De Borg. De Zaligmaker.
Nooit heeft de aarde zo geleden, zoals Hij geleden heeft. Golgotha! De weg die Hij is gegaan om zondaren te zaligen en harten te vernieuwen. De weg tot totale vernieuwing van Gods schepping. In Zijn kruiswerk deelt uiteindelijk de ganse schepping.
Dat betekent overigens niet dat iedereen zalig wordt…
Persoonlijke vernieuwing vraagt om geloof! Alleen in het geloof wordt mijn zondaarshart vernieuwd. Door Zijn Geest!
Alleen in het geloof wordt het lente. Alleen in het geloof bot mijn dode hart uit om vrucht te dragen uit Christus!

Gij vernieuwt het gelaat van de aarde. Straalt de lentevreugde van uw gezicht? Leven, nieuw leven… in Hem. Door U, door U alleen om ’t eeuwig welbehagen.
Gods volk is bij tijden zeer vrolijk in de HEERE!
David huppelt voor de ark als de lammetjes in de wei.
Onbegrepen blijdschap. Veroordeelde vreugde. Te kinderlijk?Maar hij kan niet anders, hij wil niet anders: verheugd in God, naar waarde nooit te danken!
Huppelt u mee? –Alleen de kinderen huppelen. “Maar ’t vrome volk in U verheugd, zal huppelen van zielevreugd!”

Gij vernieuwt het gelaat van de aarde. Door Goede Vrijdag heen, op weg naar Pasen! (GAvG)

Uit de gemeente

  • Onze zieken

Meerderen van ons hebben te maken met zorg omtrent lichaam en geest. In de vorige kerkbode stonden we wat uitgebreider stil bij de namen. Nu houden we het wat algemeen. Graag en van harte wensen we allen die zorgen kennen en daarover tobben van harte Gods nabijheid toe.
Wentel uw weg op de HEERE! Houd in uw weg het oog op God gericht! (GAvG)

  • Overleden

Op 14 maart jl. overleed in het UMC (Utrecht) ons gemeentelid Jan Kazius, echtgenoot van Aaltje Kazius-Berkhof.
Dhr. Kazius was opgenomen met benauwdheidsklachten. Het werd een bijzondere laatste week van zijn leven. Een week van afscheid nemen en loslaten. Een week van gebed om Gods nabijheid. Een week van bedelen aan Gods genadetroon.

Dit jaar zou dhr. Kazius 90 jaar worden… De God van leven en dood beschikte anders. En het is goed. Jan en Aaltje mochten vele mooie jaren ontvangen. Meer dan 60 jaren mochten zij elkaar kennen en lief en leed delen.

Nog onlangs reed dhr. Kazius voor me uit met zijn BMW. Op weg naar de Groenekanse kerk. We passeerden het huis aan de Koningin Wilhelminaweg, waar zij zo veel jaren woonden en hij uren doorbracht in zijn zo geliefde tuin…

Na de goed bezochte rouwdienst (maandag 20 maart) sprak ik in het kerkgebouw nog enkele collega’s van toen. Zij werkten destijds met bouwtechnicus Jan samen als ambtenaar te Utrecht. “Een zeer integer mens”. Goede herinneringen!

We denken ook aan zus Jannie van Zoeren-Kazius in Zeist (Amandelhof). Tot kort geleden bezochten Jan en Aaltje haar. Ze zal haar broer erg missen. Allen, in het bijzonder mevr. Kazius, van harte Gods vertroostende nabijheid toegewenst.

Dhr. Kazius is begraven op de Groenkanse begraafplaats. Het gesproken Woord (Psalm 42 en Jesaja 40) klinkt na. Een boodschap voor ons allen; ”Hoop op God.”“Hef uw ogen op naar omhoog!” (GAvG)

Van de Kerkenraad

  • Gemeenteavond

Op 22 maart jl. kwamen we als kerkenraad en gemeente samen in de consistoriekamer om elkaar te informeren en te horen over de voortgang van het gemeenteleven. Bijzondere aandachtspunten waren: kennismaking met de nieuwe gemeenteadviseur, dhr. W.R. Hendriks, de samenvoeging met De Ark, de verkoop van het kerkgebouw en de toekomst van de begraafplaats.
Het was goed elkaar te ontmoeten. Duidelijk werd dat de dingen zeer geleidelijk en niet altijd zonder hobbels gaan. “Beter traag dan overhaast” , willen we denken.
Voorlopig blijft er nog steeds een kerkdienst op de zondagmiddag. Daar zijn we blij om!
Mocht u nader geïnformeerd willen worden over de gemeenteavond, neemt u dan gerust contact met mij op. (GAvG)

Van de kerkvoogdij

  • Verantwoording van de collecten in februari 2017:
Diaconie
Algemeen  €    82,35
Evangelisaties te Horst en te Hoorn  €    44,40
Totaal  €  126,75
Kerkvoogdij
Algemeen  €  270,80
Predikantsplaats  €    47,60
Verjaardag gift  €    20,00
Totaal  €  338,40
 
  • Verantwoording van de collecten in maart 2017:
Diaconie
Algemeen  €    80,65
Hervormd Gereformeerde Jeugdbond  €    31,40
Totaal  €  112,05
Kerkvoogdij
Algemeen  €  203,10
Predikantsplaats  €    31,60
Biddag  €  424,75
Totaal  €  659,45

Pasen

Allen gezegende Paasdagen toegewenst. We hopen u onder de bediening van het Woord (ook op Goede Vrijdag!) te ontmoeten. (GAvG)

Voor Goede Vrijdag en Pasen

Binnenkort gaan wij herdenken,
zo God ’t ons beleven doet,
Goede vrijdag en het Paasfeest.
Hoe gaan wij dat tegemoet?

O, hoe kunnen wij ooit peilen
hoe dat kruis Hem lijden deed:
waar hij was van God verlaten
en om ons doorstond dat leed.

Maar, o wonder van genade,
Na die vrees’lijk donk’re nacht,
Na Zijn sterven en begraven
Stond Hij op, ondanks de wacht!

Hij versloeg de laatste vijand,
die ook ons eens wachten zal.
Kennen wij Hem als die Paasvorst,
heel persoonlijk, nu ook al?

Eerst dan kun je Paasfeest vieren,
als je weet: Hij stierf voor mij!
Hij verzoende ook mijn zonden,
op ’t gebed maakt’ Hij mij vrij.

Ja, dan zul je mogen delen
in die hemelse heerlijkheid,
waar Hij dan de Zijnen nodigt:
“Kom, Ik heb u plaats bereid”.

Geve God ons zo te komen
tot het paasfeest dat ons wacht.
Kom dan, zondaar, zonder schromen
tot die Paasvorst, zie, Hij wacht!

mevr. D. van Rossum in het boekje Zwerfgedichtjes van ds. J.J. Poort

 

Weeksluiting Dijckstate

De eerstvolgende maandelijkse weeksluiting in Dijckstate zal DV plaatsvinden op vrijdag 21 april a.s.
De missionair medewerker van de Hervormde Gemeente Westbroek eo , de heer Anton Verstoep, hoopt dan voor te gaan.
Aanvang om 19.30 u. Aansluitend aan de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie.
Allen hartelijk welkom.

Psalmzangavond met bovenstem

Op D.V. vrijdagavond 21 april is er een niet-ritmische Psalmzangavond met medewerking van de bovenstemgroep Kockengen.
Deze zal zijn in de Hervormde kerk, Groenekanseweg 66 te Groenekan. Aanvang 19.30 uur.
De opening en sluiting is in handen van proponent G.A. van Ginkel, die tevens een meditatie hoopt te verzorgen.
De avond wordt georganiseerd door Comité Adullam Maartensdijk, er zal een collecte zijn voor de Stichting Adullam Gehandicaptenzorg.
Jong en oud van harte uitgenodigd te komen zingen!

Het begraven op het kerkhof in de Groenekan (2)

In de archieven lezen we over de aanschaf van een grote baar, een kleine baar, een klein, een midden en een groot kleed, een roef en over de aanschaf van touwen. Dit materiaal is eigendom van het armenbestuur. Op de baar werd de kist geplaatst. De kist werd met een kleed afgedekt. De baar met kist kon vervolgens naar het graf gedragen worden. Het open graf was afgedekt met een roef, een huisje, waarover heen een kleed. Een grote, zwarte baar is in Groenekan bewaard gebleven. De kist werd met touwen in het graf neer gelaten. Hiervoor werden regelmatig nieuwe touwen aangeschaft, voor het laatst bij de firma Van der Neut in 1951. In Lage Vuursche laat men de kist nog steeds met touwen zakken.

Tarieven
Voor het begraven golden verschillende tarieven. Voor volwassenen en voor kinderen. Daarnaast werd er extra betaald voor een grafmonument.

In 1925 waren de tarieven:

Verhuren graven voor minimaal 10 jaar
a. groot graf fl 10,- gebruik baar + kleed fl 5,-
b. klein graf, kind 1-10 jaar fl 5,-
c. grafje kind jonger dan 1 jaar fl 3,-
Voor de armen werd de begrafenis en de kist regelmatig door het armenbestuur betaald.

Klok luiden
Bij begraven hoort klok luiden, uit overlevering nog een oud heidens gebruik, om de boze geesten te verjagen. Gezien de afstand tussen het kerkje van Blauwkapel en de kerk van Groenekan en het kerkhof aan de Groenekan zal het klokgelui op het kerkhof niet gehoord zijn. In 1953 gebeurde het overluiden nog op de dag van aanzeggen van het overlijden.
(D.T. koster a.i.)