Kerkbode april 2016

Hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan

Nr. 3, april 2016 Jaargang 59

Home

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

Meditatie

En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak op de weg, en als Hij ons de Schriften opende? (Lukas 24: 32)

Brandende harten!

De paasvuren zijn weer gedoofd. Maar niet, zo hoop ik, het vuur in uw hart.
Heilig vuur. Vuur van omhoog. De Emmaüsgangers weten er van.

De Emmaüsgangers. De meest aansprekende Paasstof voor mijn 15 jaar geleden overleden moeder. ’t Was geen Pasen geweest als de Emmaüsgangers niet voorbij waren gekomen. Wat was het dat haar zo trok in deze geschiedenis? Het verlangen, het heimwee, de vreugde ? …
De brandende harten. Herkenning. Heilige jaloezie! Och, dat ik daar had gelopen. En Jezus wandelde met mij.
Hoe branden mijn genegenheên, om ’s HEEREN voorhof in te treên! Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God Die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft.

“Want Ik leef en gij zult leven!”

Ja,dat moet een bijzondere ontmoeting zijn geweest. Toen Hij voor hen de Schriften opende.
Verslagen, mismoedige zielen. Verdrietig na en ondanks Pasen.
’t Is weer voorbij en het heeft niets dan verdriet en verwarring gebracht. Pasen, feest van licht en leven. Maar voor de Emmaüsgangers is deze Pasen donkerder dan ooit tevoren.
Voor u ook?…

En toen kwam Hij…En ze wisten het niet…Want hun ogen werden gehouden dat zij Hem niet kenden.
Toen heeft Die Vreemdeling hen aangesproken. Waarom zien jullie zo verdrietig?
Ze hebben het verteld. Van Jezus. Hun hoop van toen. Hun verwarring van nu. Alles.
Hij wist het. Hij was hen voor… En zij wisten het niet.

Onverstandigen werden zij genoemd. Traag om te geloven. En ze konden het verdragen.
Ja meer dan dat: het was goed, heel goed… Want Hij sprak als machthebbende. Spreek maar, wij luisteren.En Hij heeft gesproken. Het opgestane Woord; het Woord van Opstanding en Leven. Het Woord van God. -Het graf geopend. De Schriften geopend. Hun verstand geopend.

Moest de Christus niet al deze dingen lijden? Moest Hij niet de wil van de Vader voldoen en het werk van de Vader volbrengen?! Moest Sion niet verlost worden op grond van recht?
Moest de wet niet worden volbracht? Moest er niet voor de schuld worden betaald?
En… wie anders kon dat doen dan Jezus alleen?

Domoor die ik ben… Ik zie het niet, ik geloof het niet… Nog niet. Totdat mijn hart in vlam wordt gezet door de Geest van de Opgestane. Het vuur van Zijn liefde wordt ontstoken.
Dan kan ik niet anders dan geloven: Mijn Verlosser leeft!

Onze God is een verterend vuur. Hij verteert de zonden in het vuur van Zijn liefde. In Hem, Christus Jezus is de hitte van Zijn gramschap geblust. Met het allerheiligst bluswater: Zijn bloed! Als Hij Zelf mij daarover spreekt… Als het vuur wordt ontstoken in mijn hart. .. Dan zeg ook ik tegen mijn broeder op de weg: Was ons hart niet brandende in ons?!

O, HEERE, laat dit vuur nooit sterven. Laat mij leven door Uw Geest. Kom, Geest van de Opgestane! Geest van Pinksteren. (GAvG)

Uit de gemeente

  • Onze zieken

Mevr. Riek v.d. Wind – van Vulpen ondergaat haar kuren. Een spannende tijd. Leven tussen hoop en vrees. Hoe zal het gaan? Slaat het “medicijn” aan? Nog even, dan weten we meer. De HEERE gedenke haar, haar man, kinderen en kleinkinderen. Zijn Naam is Ontfermer.

Dhr. G. Barneveld onderging een medische ingreep in het Diakonessenhuis. Gelukkig mocht hij snel weer naar huis. Zijn vrouw is in goede, zorgvolle handen in d’Amandelboom. (Noord-Houdringelaan 82; 3722BT Bilthoven) We wensen beiden het zorgvolle omzien van de HEERE toe.

Oud. B. van der Wilt werd in het ziekenhuis geholpen vanwege problemen rondom hart en vaten. Hoe snel kan er iets zijn! De ingreep mocht slagen. Het gaat goed. Dank aan God!

Ook Albert van der Horst en Peter du Mortier mochten het ziekenhuis van binnen zien.Voor beiden gelukkig een verblijf van korte duur.

Allen die te maken hadden of hebben met ziekte en zorgen van harte Gods troostvolle nabijheid toegewenst. In de HEERE is kracht.

We leven mee met Jan, Gerrie, Tessale en Medhanit Heldoorn, nu vader en opa Heldoorn onlangs (in Grafhorst) is overleden. Bewogen dagen liggen achter hen. Soms is het leven ongrijpbaar en vermoeiend vreemd… In een jaar tijd is er erg veel gebeurd in de familiekring. Alles vraagt om overdenking en bezinking. Daarbij veel sterkte en nabijheid van God toegewenst en toegebeden. De HEERE is goed. Zie op Hem, de hemelse Vader!

  • Jarigen

16 april: Dhr. J. de Rooij, (80 jaar).

  • Goede Vrijdag, kerkdiensten etc.

Meerderen van ons hebben hun teleurstelling uitgesproken over de gesloten kerkdeuren op de Goede Vrijdag. Waarom geen dienst?
In het vorige kerkblad had ik duidelijk kunnen en moeten aangeven dat er geen dienst zou zijn en waarom. Ik bleef in gebreke. Mijn excuus.

Als gemeente verkeren we in een bijzondere situatie. Een duidelijk andere situatie dan voorheen. Eigenlijk kunnen er helemaal geen diensten meer gehouden worden, gezien het totale gebrek aan ambtsdragers uit de eigen gelederen. Maar omdat er hulp is vanuit buurgemeenten en wij in een samenvoegingsproces verwikkeld zijn met De Ark (Bilthoven) kunnen wij nog één dienst per zondag beleggen. Per 1 jan. 2016 is dit ingegaan. Als toegift was er ook een nieuwjaarsdienst en een biddagdienst.

Ondertussen is hiermee het signaal dat er echt iets aan de hand is wel (pijnlijk) duidelijk(er) geworden. Gezien het samenvoegingsproces met De Ark is het voor de hand liggend dat de kerkenraad u stimuleert om daar de opengevallen diensten te bezoeken… Maar…

Niet iedereen kan het opbrengen om, als er bij ons geen dienst is, de weg naar De Ark te gaan, waar wel dienst is… Zelfs niet “verkennend”, op een doordeweekse dag… Daar willen we en moeten we begrip voor hebben. Uiteraard hopen we van harte dat u op enigerlei wijze een oplossing weet te vinden voor de opengevallen diensten.

Het is de intentie van de kerkenraad en zeker ook van mij, om de zondagmiddagdienst voort te zetten, indien enigszins mogelijk en verantwoord. Belangrijk daarbij is uw trouwe komst!
Voor de komende drie maanden zijn weer zondagmiddagdiensten afgesproken. DV.(GAvG)

  • Bijbelkring

Met dankbaarheid zien we om naar het voorbij gevlogen seizoen. Centraal stond het thema “het gebed”. Fijn dat (relatief) velen steeds weer de weg naar de consistorie wisten te vinden!
In zeer goede harmonie mochten we samenzijn rondom het Woord.

  • Catechese

Het catecheseseizoen zit er weer op. Samen stonden we stil bij Het Onze Vader en dachten we bij een opengeslagen Bijbel openhartig na over aspecten rondom het thema “bidden”. Het was goed om samen te komen rondom het Woord. Sommigen waren er altijd, anderen met zekere regelmaat en een enkeling kwam slechts één keer. Ik noem de namen: Rianne, Christiaan, Johan, Maaike, Niels, Emma, Rick, Daan, Jolien, Gerliene, Lisa, Kevin.
Van harte Gods zegen toegewenst op hetgeen we vanuit de Bijbel mochten horen en overdenken.
Fijn dat meneer van Zijtveld ook enkele keren kwam. De laatste keer vergezeld door meneer Oelderik. Beiden ambtsdrager in de Vuursche.
Ds.Kruijmer hartelijk bedankt voor zijn inzet voor onze jonge mensen!
We hopen de catechese te zijner tijd te kunnen voortzetten.

  • Kinderclub

De laatste woensdag van de maand maart stonden de kerkdeuren ’s middags open. Blauw/witte vlaggetjes lieten het wapperend weten: er is kinderclub.
Trouwe Thijs was al vroeg present. Hij wilde helpen stoelen klaarzetten. Even voor tweeën meldde Teus zich en vervolgens liepen hal en consistorie vol: Theo, Annelieke, Matthijs, Martien, Reinier, Rutger, Wesley, Levi, Jacob, Dirk V., Jurrian, Aron, Selena, Dirk v.d. T., Gert, Hans, Ilse, Jurre en Johanneke kwamen luisteren en knutselen. We hoorden over de verschijning van de Heere Jezus aan de zee van Tiberias, we maakten een lammetje.
Dank jullie wel moeders en oma die erbij bleven, voor alle hulp.

Van de Kerkvoogdij

  • Verantwoording van de collecten

Specificatie van de collecten in februari 2016

Diaconie
Algemeen  €       61,90
Evangelisatie Horst, Bunde en Hoorn  €       39,30
Totaal  €     101,20
Kerkvoogdij
Algemeen  €     243,75
Predikantsplaats  €       37,75
Verjaardaggift  €       20,00
Totaal  €     301,30
Specificatie van de collecten in maart 2016:
Diaconie
Algemeen  €       77,06
Hervormde Gereformeerde Jeugdbond  €       34,40
Totaal  €     111,46
Kerkvoogdij
Algemeen  €     289,65
Predikantsplaats  €       49,15
Biddag  €     773,50
Totaal  €  1.112,30

Kerkenraad

  • Herdenking gevallenen, 4 mei

In het kader van 4 mei wordt er naar verwachting een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd in Groenekan, gelokaliseerd rondom het monument hoek Groenekanseweg/Versteeglaan. Een mooi initiatief. Het organiserend comité heeft gevraagd gebruik te mogen maken van ons kerkgebouw. Daarvoor is van harte toestemming verleend. De invulling van de bijeenkomst valt buiten verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
Voor verdere informatie zie t.z.t. De Vierklank.

Weeksluiting Dijckstate

De maandelijkse weeksluiting in Dijckstate in april 2016 wordt voorgegaan door ds. Van Beusekom op vrijdag de 22 april. De aanvang is om half acht en erna is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken.

Psalmzangavond met bovenstem

Op D.V. vrijdagavond 15 april is er een niet-ritmische Psalmzangavond met medewerking van de bovenstemgroep Kockengen.
Deze zal zijn in de Hervormde kerk, Groenkanseweg 66 te Groenekan. Aanvang 19.30 uur.
De opening en sluiting is in handen van Ds. A.J. Britstra, die tevens een meditatie hoopt te verzorgen.
De avond wordt georganiseerd door Comité Adullam Maartensdijk, er zal een collecte zijn voor de Stichting Adullam Gehandicaptenzorg.
Jong en oud van harte uitgenodigd te komen zingen!