Kerkbode april 2015

Hervormde gemeente Blauwkapel – Groenekan

Home

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

Nr. 4, APRIL 2015 Jaargang 58

 

Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden; Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest. (1 Petr.3:18)

Opdat Hij ons tot God zou brengen…

Opdat. “Je moet doelgericht denken. Dan kóm je tenminste ergens.” ’t Zou met gemak een zinnetje kunnen zijn uit één van de talloze handboeken van de menigte seculiere verlichte denkers. Zij schrijven van alles voor om je spirituele leven tot ontplooiing te brengen. In het proces van zelfverwerkelijking en hemelzoeken leveren zij, gevraagd en ongevraagd, dagelijks hun bijdrage. Maar waarom niet geluisterd naar het Woord? En: waarom God Zélf niet gezocht? Waarom niet? Omdat het ons niet eigen is. Je moet erbij worden gebracht.
Nooit zal een gevallen mens vanuit zichzelf terugkeren tot God. Nooit heeft hij “zomaar” God als doel…

Doelgericht denken. Als Iemand het heeft gedaan en doet, dan is het wel de Zaligmaker.
Altijd was Hij en is Hij in de dingen van Zijn Vader. Zijn doel klinkt in ieder gebed: Vader, verheerlijk Uw Naam! Hij luistert naar het Woord; Hij zoekt God Zelf!
Hij weet dat er een Gods-werk verricht moet worden om dat doel op deze gevallen aarde te bereiken. “Mijn spijze is, dat Ik de wil doe van Hem Die Mij heeft gezonden en dat ik Zijn werk volbreng”, zegt Jezus. Dat heeft Hij gedaan. Hij heeft het werk van God volbracht. Het werk van de Vader. Eén enige en volmaakte offerande.
God-verheerlijkend!

Doelgericht denken. Gods Naam verheerlijken in het hart en leven van zondaren. Hen terugleiden tot God. Dat is Zijn doel. Daartoe gaat Hij de weg naar Golgotha en Pasen.
Hij houdt in Zijn weg het oog op God gericht. Ook als het donker, heel donker wordt: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” Hij weet waarom. Want Hij denkt doelgericht!
Opdat Hij ons tot God zou brengen. Terug! Van buiten het paradijs, terug in het Vaderhuis!
Daartoe vervult Hij in onvoorwaardelijke gehoorzaamheid het liefdegebod van de Vader. Daartoe legt Hij Zijn leven af en neemt Hij het weer. Om een zondaar, gewassen en gereinigd in Zijn bloed, bekleed met de mantel der gerechtigheid, rechtvaardig en heilig voor de Vader te stellen. “Vader Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt.”
Opdat Hij ons tot God zou brengen. Ons. U en mij! Wat een liefde!
Hij neemt mij mee, de hemelen door, in Zijn doorboorde handen.

Denkt u al doelgericht? Op God gericht? Dan toch alleen in het gelovig zien op Jezus, de Gekruisigde, Die de Opstanding en het Leven is! Immers alle doelgericht denken buiten Hem en zonder Hem brengt je wel degelijk ergens, maar tegelijkertijd absoluut “nergens”!
Zeker, ieder mens komt ergens, maar alleen Hij die Christus mocht leren kennen als zijn Borg en Zaligmaker komt tot de lofprijzing van Gods naam, in het eeuwig Vaderhuis!
Zonder Jezus blijf je een mens van de duisternis. Zonder Hem ga je voort als kind van de toorn. Met Hem en in Hem ben je een kind van God. In het geloof. Door de Geest.

Doelgericht denken vraagt om het werk van de Geest. Bid maar om een vroege Pinksteren!
“Uw goede Geest geleide mij in een effen land.” Hij doet het! Dwars door alle hobbels en kuilen heen. Duizend zorgen, duizend doden kunnen de Paasvorst niet tegenhouden. Hij volvoert Zijn werk in het hart van een zondaar. Opdat Hij ons tot God zou brengen.

Doelgericht denken? Ja! Vader verheerlijk Uw Naam! (GAvG)

Uit de gemeente

Overleden

*Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand. Deze woorden uit Psalm 143 (ber.) staan boven de kaart van Elbertha van de Water de Gier. (Bep). Zij overleed op 16 maart jl., thuis in haar woning in Maartensdijk; bijna 80 jaar oud.
Onze oude Groenekanners hebben haar goed gekend. Vele jaren immers woonde zij met haar man en gezin aan de Kastanjelaan. Trouw verbonden aan de kerkelijke gemeente.
Pinksteren 2013 overleed plotseling haar man, Wim van de Water.
Zij ervoer dat als zeer ingrijpend.
Toen daarna de zorgen omtrent haar eigen gezondheid toenamen, miste zij hem des te meer. Even samen iets delen… Even zijn stem nog horen…Het was voorbij. Maar, zo zei ze: “De kinderen komen trouw!” Dat waardeerde zij zeer. Ook het hartelijke meeleven van de kleinkinderen. De laatste acht weken van haar leven, na “het bericht”, hebben zij alles gedaan om moeder en oma bij te staan en met liefde te omringen.
Aangrijpend, te moeten weten dat de dood zo nabij is. Toch mocht mevr.v.d.Water rustig zijn.
We mogen geloven dat de HEERE haar niet alleen liet gaan.
Op 20 maart jl. kwamen we samen in ons Groenekanse kerkgebouw in een rouwdienst, waarin Psalm 143 centraal stond. Daarna volgde de begrafenis op de bekende begraafplaats aan de Groenekanseweg.
De HEERE gedenke de kinderen, Kees, Coby en Wim, met hun gezin in de komende tijd.
Het ouderlijk huis is leeg, maar de HEERE wil het hart vervullen met de volheid van Zijn liefde. “Vraag naar de HEERE en Zijn sterkte!”
(Correspondentieadres: Kastanjelaan11; 3737RA Groenekan)

*We ontvingen ook bericht van het overlijden van Dirkje Maria Alblas-Slot. Zij werd geboren op 5 aug. 1925 en overleed 5 maart jl., 89 jaar oud. Zij was sinds 1 juli 2011 weduwe van Hendrik Gerardus Alblas. Mevr. Alblas was een eenvoudige, vriendelijke oude dame die genoot van de hartelijkheid van haar drie dochters en ieder die haar bezocht.
Tijdens één van de laatste ontmoetingen sprak zij over haar begrafenis, die zou worden geleid door iemand uit de kring van goede bekenden. Inmiddels heeft de begrafenis plaatsgevonden op Den en Rust (Bilthoven), na een samenkomst in het oude kerkje van Blauwkapel, net achter het woonhuis.

De HEERE gedenke Truus, Cootje en Henriëtte; en ook de kleinkinderen Pascal en Manon.
(Correspondentieadres: Kapelweg 11, 3566MK Utrecht)

Onze zieken

Mevr.Kazius mag thuis verder herstellen na een lelijke val van de keukentrap. Na een korte periode in het ziekenhuis en vervolgens in een revalidatiecentrum in Driebergen, mag zij nu thuis verder op krachten komen.
Intussen is dhr.Kazius opgenomen in het Diakonessenhuis. De suiker was in de war; en een longontsteking completeerde de aanleiding om hem op te nemen.
Van harte wensen we u beiden voorspoedig herstel toe. In de HEERE is kracht!

Mevr.v.d.Wind en haar man mogen met verwondering zien hoe de kuur zonder al te grote bijwerkingen mag worden afgerond. We hopen van harte dat de medicijnen het beoogde effect mogen sorteren. De HEERE is goed en trouw! Houd in uw weg het oog op Hem gericht.

Er zijn meer namen te noemen…
Van harte wensen wij allen die te maken hebben met zorgen en moeiten vertrouwen op God toe. Hij aanschouwt alle moeite en verdriet, op dat we het in Zijn handen overgeven!
We hebben een grote Hogepriester, Die behoorlijk medelijden kan hebben met al onze zwakheden. Die in alle benauwdheid is geweest.

Huwelijksjubileum

Graag en van harte feliciteren we de fam. W.H. Veen met het 45-jarig huwelijksjubileum van 2 april jl. Ook de kinderen en kleinkinderen van harte gefeliciteerd.
Wat een zegen: zoveel jaren samen mogen optrekken. De goede God zij dank!
In een kleine halve eeuw gebeurt er veel. Ook op kerkelijk gebied. Vanuit Houten mag u steeds trouw de diensten bezoeken in Groenekan. We hebben elkaar leren kennen en waarderen. We hopen u nog vaak te mogen ontmoeten, onder de bediening van het Woord.
De HEERE gedenke u persoonlijk en met elkaar op de verdere levensweg. Aan de hand van Zijn trouw! (GAvG)

Onze Jarigen

In de komende periode hoopt DV jarig te zijn:
16 april: Dhr. J. de Rooy, (79 jaar).

We wensen u een goede verjaardag toe en bovenal Gods zegen in het nieuwe levensjaar.

Van de kerkenraad

Rondom de eredienst

De hervormde gemeente Westbroek e.o. heeft te kennen gegeven de bijstand tijdens de erediensten te willen beëindigen. We zijn de ambtsdragers die ons hebben bijgestaan zeer erkentelijk en respecteren het door de kerkenraad genomen besluit.
Wijkgemeente De Ark hoopt vanaf nu alle zondagen een ambtsdrager te delegeren, met uitzondering van de (evt.) vijfde zondag van de maand. Laatstgenoemde zondag hoopt oud.Burghout in ons midden te zijn. Ook een aantal bijzondere diensten zal hij voor zijn rekening nemen. Diensten die dan nog resteren worden door De Vuursche waargenomen.
Alles uiteraard Deo volente.
We zijn De Ark, De Vuursche en oud.Burghout dankbaar voor hun bereidheid om ons te helpen.

Van de kerkvoogdij

Begrotingen 2015 van hervormde gemeente en begraafplaats

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan heeft onderstaande begrotingen voor het jaar 2015 vastgesteld in de vergadering van 3 maart 2015.

Hervormde Gemeente

Baten
Baten onroerende zaken 4.400
Rentebaten 400
Bijdragen levend geld 15.500
Totaal 20.300
Lasten
Lasten onroerende zaken                 23.220
Afschrijvingen 1.210
Kosten pastoraat 32.660
Lasten kerkdiensten en overige kerkelijke activiteiten 50
Verplichte bijdragen aan andere organen 1.500
Vergoedingen 550
Kosten beheer en administratie en bankkosten 3.330
Overige baten en lasten 600
Totaal 63.120
Resultaat  -42.820
Begraafplaats
Baten
Baten onroerende zaken 14.850
Rentebaten 3.700
Totaal 18.550
Lasten
Lasten begraafplaats 4.450
Vergoedingen 1.200
Kosten beheer en adm.kosten en bankkosten 1.490
Toevoeging aan voorziening onderh. begraafplaats 4.500
Onttrekking aan voorziening onderh. begraafplaats -4.000
Totaal 7.640
Resultaat 10.910
Gecombineerd resultaat                                         -31.910

De afschrijvingen houden verband met enkele bouwkundige aanpassingen in de pastorie en het wijkgebouw. Het betreft hier lasten waar geen uitgaven tegenover staan.De “baten onroerende zaken” bestaat voornamelijk uit huur van de pastorie. Deze is verhuurd op basis van kamerverhuur aan momenteel 1 student.

De “kosten pastoraat” bestaat uit salaris van pastoraal werker drs. G.A. van Ginkel voor 12 uur per week. Zijn aanstelling loopt tot 31 december 2015 behoudens eventuele verlenging. Onder deze kosten is ook opgenomen de preekbeurtvergoeding aan gastvoorgangers. De vergoeding volgens de landelijke norm bedraagt € 118,- per preekbeurt exclusief reiskosten. Aan de voorgangers wordt gevraagd genoegen te nemen met € 80,- per preekbeurt exclusief reiskosten.
De totale vergoeding voor gastvoorgangers is begroot op € 10.000,-.

Wij hebben te maken met een toenemende zorgelijke ontwikkeling van de financiën.
De begroting voor 2015 van de Gemeente is ca € 9.400 nadeliger dan die voor 2014 enerzijds door lagere baten en anderzijds door hogere kosten.
Zoals u bekend is het besluit genomen de pastorie en het wijkgebouw te verkopen.
Het tijdstip waarop één en ander gerealiseerd zal kunnen worden is moeilijk te voorzien zodat de effecten dan ook niet in de begroting zijn opgenomen.

De ontwikkeling van de financiën zal mede van invloed zijn bij een eventueel besluit de gemeentelijke activiteiten te stoppen per eind 2015.

Wij vertrouwen u met bovenstaande cijferopstelling en korte toelichting naar behoren te hebben geïnformeerd over de te verwachten financiële ontwikkeling in 2015.
Tot nadere informatie zijn wij uiteraard gaarne bereid.

Namens uw College van Kerkrentmeesters
J.J. Burghout, voorzitter/penningmeester
B. van der Wilt, secretaris

Bijbelkring

De laatste Bijbelkring komt er aan! DV 15 april. Dan is het seizoen alweer voorbij.
Graag nodigen we u nog eenmaal uit. Ook als u niet eerder kwam: Kom! De te behandelen stof is Kinderen van Abraham, Gen.25:1-11 en Joh.8:30-59.

Doordenker

Al was Christus duizendmaal opgestaan en uit het graf herboren, maar niet eenmaal in mijn hart, dan was ik nog verloren. (GAvG)

Koffie drinken

We hopen DV 19 april koffie te drinken na de dienst met Drs. G.A.van Ginkel.

Persberichten

Weeksluiting Dijckstate

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Westbroek e.o. organiseert op vrijdag 17 april 2015 in Dijckstate aan het Maertensplein in Maartensdijk een weeksluiting.
Ds. M. van der Zwan uit Westbroek zal de bijeenkomst leiden.
Er wordt een Bijbelgedeelte gelezen, daarover wordt een korte meditatie gehouden en er wordt gezongen. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee.
Voor eventueel vervoer kunt u bellen 0346-213592.
Aanvang 19.30 uur(zaal open 19.15 uur), einde rond 21.00 uur.

Kopij: Gaarne kopij voor de maand mei inleveren vóór DV vrijdagavond 1 mei.