Welkom bij Hervormde Huisgemeente Blauwkapel - Groenekan

Graag heten wij u van harte welkom op onze website.

U bent van harte uitgenodigd de eredienst bij te wonen die elke zondag om 15:30 plaatsvindt. Groenekanseweg 66 3737 AH Groenekan

Hervormde huisgemeente

Blauwkapel - Groenekan

Op 30 april 2019 werd de Hervormde gemeente Blauwkapel – Groenekan formeel opgeheven. Vanaf 1 mei 2019 gaat deze gemeente nu voort als Hervormde Huisgemeente Blauwkapel – Groenekan. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en is kerkordelijk verbonden aan wijkgemeente ‘De Ark’ te Bilthoven, die dienst doet als onze moedergemeente. Wij hebben geen ambtsdragers en onze moedergemeente zorgt ervoor dat wij die zo nodig ontvangen.

Zolang art. 1.3 (zie hieronder) van de kerkorde gehandhaafd blijft, willen wij ons van harte bewegen binnen dit kerkverband.

Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God; Vader, Zoon en Heilige Geest.

Wij verlangen ernaar gemeente te zijn in gehoorzaamheid aan het Woord van God, de Bijbel. Niet alleen in onze reguliere samenkomsten, maar juist ook middenin “de wereld”, -het alledaagse leven.

Wij geloven en belijden dat onze Heere Jezus Christus ons roept tot navolging van Hem, met hart en handen. “Volg Mij!”

De weg die Jezus gaat en is, is de weg van de Liefde.

Ondertussen belijden wij Jezus niet slechts als ons grote Voorbeeld, maar als onze enige Zaligmaker, Die, door Zijn offer aan het kruishout op Golgotha, verzoening heeft aangebracht door voldoening. Hij is onze eeuwige Koning!

Aankomende diensten