Hervormde huisgemeente Blauwkapel-Groenekan | Groenekanseweg 66 3737 AH Groenekan

Bekijk de ANBI gegevens van de Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde gemeente te Blauwkapel-Groenekan
Telefoonnummer (facultatief): 0346-213480
RSIN/Fiscaal nummer: 821 984 974 (RSIN-nummer van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland)
Website adres: www.blauwkapel-groenekan.nl
E-mail: info@blauwkapel-groenekan.nl
Adres: Groenekanseweg 66
Postcode: 3737 AH
Plaats: Groenekan

De Hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan kan getypeerd worden als een kerkelijke
gemeenschap van klassiek gereformeerde signatuur met een open houding naar de
dorpsgemeenschap van Groenekan. Zij zoekt contacten met andere geloofsgemeenschappen op
dorpsniveau en met de kerkelijke gemeenten van eigen signatuur.
De gemeente behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de
Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de
gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en
sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en
bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur,
de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en
andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke
kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat
wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap
behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te
Blauwkapel-Goenekan.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de
ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden
gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Momenteel wordt de gemeente vanwege de onderbezetting bijgestaan door ouderlingkerkrentmeesters
en diakenen die door de classis daartoe zijn benoemd.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële
middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de
begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel
de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden,
contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en
belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar
ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene
heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël
geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het
Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de
Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige
God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.blauwkapel-groenekan.nl vindt u het beleidsplan 2014-2019 van onze
gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de pastoraal werker van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling
rechtspositie kerkelijke medewerkers’. Indien van toepassing zal voor de beloning van de overige
medewerkers in loondienst de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’
worden gevolgd. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het
plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges,
waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de
financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording
af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens betreffende de kerkelijke
gemeente treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: kerkdiensten worden gehouden, pastoraat en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De cijfers over 2016 zijn inclusief de begraafplaats

 

Begroting Rekening Rekening
2017 2017 2016
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 400 130.813 23.788
Bijdragen gemeenteleden 8.400 10.542 10.015
8.800 141.355 33.803
Lasten
Bestedingen pastoraat 21.000 21.361 21.082
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 7.075 7.441 6.493
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1.590 1.017 1.520
Lasten kerkelijke gebouwen inclusief afschrijving 12.122 11.032 19.765
Vergoedingen (koster, organist, grafdelver e.d.) 3.040 4.173 5.236
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 11.230 12.425 9.760
Lasten overige eigendommen en inventaris 0 0 4.616
56.057 57.449 68.472
Resultaat (baten – lasten) -47.257 83.906 -34.669

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris en organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland. Het kerkgebouw is een gemeentelijk monument waardoor soms een kleine bijdrage van de gemeente voor het onderhoud wordt ontvangen.

Het kerkgebouw is in 2017 verkocht.
De begraafplaats is in 2017 overgedragen aan een niet-kerkelijke stichting.