Hervormde huisgemeente Blauwkapel-Groenekan | Groenekanseweg 66 3737 AH Groenekan

Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde gemeente te Blauwkapel-Groenekan
Telefoonnummer(facultatief): 0346-213480
RSIN/Fiscaal nummer: 818 660 478 (RSIN-nummer van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland)
Website adres: www.blauwkapel-groenekan.nl
E-mail: info@blauwkapel-groenekan.nl
Adres: Groenekanseweg 66
Postcode: 3737 AH
Plaats: Groenekan

De Hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan kan getypeerd worden als een kerkelijke
gemeenschap van klassiek gereformeerde signatuur met een open houding naar de
dorpsgemeenschap van Groenekan. Zij zoekt contacten met andere geloofsgemeenschappen op
dorpsniveau en met de kerkelijke gemeenten van eigen signatuur.
De gemeente behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de
Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de
gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en
sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van
barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar
geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde
artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2
Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5
lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur,
de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en
andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in
Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat
wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit
kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie
van de Hervormde Gemeente te Blauwkapel-Groenekan.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de
ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden
gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Momenteel wordt de gemeente vanwege de onderbezetting bijgestaan door ouderling-kerkrentmeesters
en diakenen die door de classis daartoe zijn benoemd.

Het College van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële
middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot
uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben
zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke
aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken.
(Ordinantie 11, art 8).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en
belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar
ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene
heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël
geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het
Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de
Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige
God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Op de website www.blauwkapel-groenekan.nl vindt u het beleidsplan 2014-2019 van onze
gemeente.

E. Beloningsbeleid.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Er zijn in de gemeente geen diaconale werkers in dienst.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het
plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges,
waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de
financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording
af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de
voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom
rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten
   begroting rekening rekening
  2017 2017 2016
Baten
 Opbrengsten uit bezittingen  €         4.050  €         3.388  €         3.914
 Bijdragen gemeenteleden  €         1.685  €         1.798  €         1.799
 
Totaal baten  €         5.735  €         5.186  €         5.713
 
Lasten
 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)  €         5.485  €         5.994  €         5.653
 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)  €                –  €                –  €                –
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €         3.400  €         3.226  €         3.260
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €            450  €            867  €                –
 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen  €                –  €                 –  €               –
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €                –  €                –  €               –
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €            300  €            270  €            267
 
Totaal lasten  €         9.635  €       10.357  €         9.180
 
Resultaat (baten – lasten)  €         3.900-  €         5.171-  €         3.467-
   
 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. In alle kerkdiensten wordt gecollecteerd voor het diaconale werk.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie  en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.